Dodatek grzewczy – przyjmowanie wniosków

Burmistrz Kłobucka informuje, iż od dzisiaj, tj. 21 wrzesień 2022 r. do 30 listopada 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. dodatek grzewczy czyli dodatek dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30.

POBIERZ WNIOSEK
DODATKOWE OŚWIADCZENIE DLA WYPŁAT GOTÓWKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Dodatek grzewczy oraz zmiany w dodatku węglowym

Dodatek dla gospodarstw domowych

Burmistrz Kłobucka informuje, iż w dniu dzisiejszym (20 wrzesień 2022 r.) weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje ona dodatek dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 od dnia opublikowania rozporządzenia zawierającego wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Burmistrz Kłobucka, w osobnej wiadomości, poinformuje o możliwości składania wniosków.

Zmiany w dodatku węglowym

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dokonuje również zmian w sposobie weryfikacji i wypłacie dodatku węglowego. Najważniejsze zmiany to:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.;
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
  • źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą.

Na dzień 20 wrzesień 2022 r. Gmina Kłobuck nie otrzymała środków finansowych na realizację zadania. Wypłata dodatku węglowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji i dopełnieniu pozostałych formalności określonych przepisami prawa. Zaistniała sytuacja nie jest zależna od Gminy Kłobuck. Prosimy o cierpliwość.

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy – wrzesień 2022

Gmina Kłobuck/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zaprasza do skorzystania z usług psychologa dostępnego dla obywateli Ukrainy.

Dla osób nieposługujących się językiem polskim dostępny będzie tłumacz (język ukraiński, język rosyjski). Serdecznie zapraszamy.

Dyżury psychologa:
14 wrzesień 2022 – 9:00-14:00
15 wrzesień 2022 – 14:00-17:00
21 wrzesień 2022 – 9:00-14:00
27 wrzesień 2022 – 14:00-16:00
30 wrzesień 2022 – 9:00-14:00

Numer telefonu do rezerwacji wizyt (możliwość porozumienia się w języku polskim, języku ukraińskim lub języku rosyjskim): 514 157 882.

Miejsce spotkań: ul. Sportowa 14, Kłobuck (nowy budynek koło placu zabaw dla dzieci).

Клобуцька комуна/Гміна Центр соціальної допомоги у Клобуці запрошує Вас скористатися послугами психолога, доступними для громадян України.

Для людей, які не володіють польською мовою, буде доступний перекладач (українська, російська). Ласкаво просимо.

Графік роботи психолога:
14 вересня 2022 p. – 9:00-14:00
15 вересня 2022 р. – 14.00-17.00
21 вересня 2022 р. – 9:00-14:00
27 вересня 2022 р. – 14.00-16.00
30 вересня 2022 р. – 9.00-14.00

Номер телефону для бронювання відвідувань (спілкування польською, українською або російською): 514 157 882.

Місце зустрічі: вул. Sportowa 14, Kłobuck (новобудова біля дитячого майданчика).

Гмина Клобуцк / Центр социальной помощи гмины Клобуцк приглашает воспользоваться услугами психолога, доступными для граждан Украины.

Для людей, не говорящих по-польски, будет доступен переводчик (украинский, русский). Пожалуйста.

График работы психолога:
14 сентября 2022 г. – 9:00-14:00
15 сентября 2022 г. – 14:00-17:00
21 сентября 2022 г. – 9:00-14:00
27 сентября 2022 г. – 14:00-16:00
30 сентября 2022 г. – 9:00-14:00

Телефон для бронирования визитов (общение на польском, украинском или русском языках): 514 157 882.

Место встречи: ул. Sportowa 14, Kłobuck (новостройка рядом с детской площадкой).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego – organizacja staży zawodowych dla 6 osób oraz szkoleń zawodowych dla 11 osób, w ramach realizacji projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Burmistrz Kłobucka na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego – organizacja staży zawodowych dla 6 osób oraz szkoleń zawodowych dla 11 osób, w ramach realizacji projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck, telefon: 34 37 35 100).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego mogą Państwo pobrać pod tym adresem. Wkrótce zostanie także udostępniona wersja interaktywna wniosku.

DODATEK WĘGLOWY – WNIOSEK [PDF]

DODATEK WĘGLOWY – WNIOSEK [DOC]

DODATEK WĘGLOWY – NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Dodatek węglowy – najczęstsze pytania

Informujemy, iż na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dodatku węglowego. Znajdą tam Państwo wskazówki dotyczące m.in. kilku gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania czy też odpowiedź na pytanie czy dodatek węglowy może być zajęty przez komornika. Zachęcamy do lektury.

Przypominamy, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku (ul. Zamkowa 12, Kłobuck), od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00 oraz online poprzez platformę ePUAP.

Informacja w sprawie składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy dotyczącymi możliwości składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż stosowna ustawa weszła w życie w dniu 12 sierpień. Jej art. 2 ust. 19 stanowi, iż minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Do dnia dzisiejszego (16 sierpień) rozporządzenie takie nie zostało opublikowane.

Oznacza to, iż na chwilę obecną nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Ukazujące się w internecie wzory wniosków mają charakter projektu aktu prawnego i nie są obowiązującym prawem. Status legislacji rozporządzenia mogą Państwo śledzić pod tym adresem.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Event Bezpieczna Przystań

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat, zarówno z Polski jak i Ukrainy, na event pod nazwą Bezpieczna Przystań, który odbędzie się w siedzibie Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych (ul. Sportowa 14, Kłobuck) 20 sierpnia w godzinach 15:30-18:30.

W ramach spotkania dzieci będą miały możliwość odbycia m.in. nauki poprzez zabawę z klockami Lego, a także szereg innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny. Zapisy na event pod numerem telefonu: 606 479 071.

Z kolei 24 sierpnia organizowana jest wycieczka do Gliwic na wystawę klocków Lego. Zapisy dzieci na wycieczkę mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem.

Organizatorem eventu pod patronatem Burmistrza Gminy Kłobuck oraz wycieczki jest Fundacja Przylądek Kreatywności, Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz Tzu Chi Fundation.

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy – sierpień 2022

Gmina Kłobuck/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zaprasza do skorzystania z usług psychologa dostępnego dla obywateli Ukrainy.

Dla osób nieposługujących się językiem polskim dostępny będzie tłumacz (język ukraiński, język rosyjski). Serdecznie zapraszamy.

Dyżury psychologa:
4 sierpień 2022 – 10:00-13:00
9 sierpień 2022 – 11:00-14:00
11 sierpień 2022 – 10:00-12:00
16 sierpień 2022 – 12:00-14:00
18 sierpień 2022 – 10:00-13:00
23 sierpień 2022 – 12:00-14:00
30 sierpień 2022 – 11:00-14:00

Numer telefonu do rezerwacji wizyt (możliwość porozumienia się w języku polskim, języku ukraińskim lub języku rosyjskim): 514 157 882.

Miejsce spotkań: ul. Sportowa 14, Kłobuck (nowy budynek koło placu zabaw dla dzieci).

Клобуцька комуна/Гміна Центр соціальної допомоги у Клобуці запрошує Вас скористатися послугами психолога, доступними для громадян України.

Для людей, які не володіють польською мовою, буде доступний перекладач (українська, російська). Ласкаво просимо.

Графік роботи психолога:
4 серпня 2022 року – 10:00-13:00
9 серпня 2022 року – 11:00-14:00
11 серпня 2022 року – 10:00-12:00
16 серпня 2022 року – 12:00-14:00
18 серпня 2022 року – 10:00-13:00
23 серпня 2022 року – 12:00-14:00
30 серпня 2022 року – 11:00-14:00

Номер телефону для бронювання відвідувань (спілкування польською, українською або російською): 514 157 882.

Місце зустрічі: вул. Sportowa 14, Kłobuck (новобудова біля дитячого майданчика).

Гмина Клобуцк / Центр социальной помощи гмины Клобуцк приглашает воспользоваться услугами психолога, доступными для граждан Украины.

Для людей, не говорящих по-польски, будет доступен переводчик (украинский, русский). Пожалуйста.

График работы психолога:
4 августа 2022 г. – 10:00-13:00
9 августа 2022 г. – 11:00-14:00
11 августа 2022 г. – 10:00-12:00
16 августа 2022 г. – 12:00-14:00
18 августа 2022 г. – 10:00-13:00
23 августа 2022 г. – 12:00-14:00
30 августа 2022 г. – 11:00-14:00

Телефон для бронирования визитов (общение на польском, украинском или русском языках): 514 157 882.

Место встречи: ул. Sportowa 14, Kłobuck (новостройка рядом с детской площадкой).