Realizacja zadań projektowych

W ramach Programu Aktywności loklanej rozpoczęły się prace porządkowe przy bloku komunalno-socjalnym, znajdującym się przy ul. Orzeszkowej 1.

Mieszkańcy bloku wraz z uczestnikami projektu oraz pracownikami Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku przygotowują miejsce, w którym po położeniu kostki brukowej ustawione będą pojemniki na odpady, odnawiają balustradę klatki schodowej oraz ogrodzenie bloku, porządkują również teren wokół bloku, przygotowując miejsce do posadzenia krzewów oddzielających przestrzeń podwórka od ulicy.

Zapytanie o cenę – poradnictwo prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje świadczenie usługi nieodpłatnej porady prawnej dla uczestników projektu.

W skład przedmiotu świadczonej usługi wchodzą działania dostosowane do indywidualnej sytuacji uczestnika projektu, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Usługodawca przewiduje realizację 160 godzin świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2022 r. (2 godziny tygodniowo x 20 miesięcy). Harmonogram pracy ustala Wykonawca usługi.

Świadczenie porad prawnych odbywałoby się w Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4 – siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto 60-minutowej porady.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd do miejsca udzielania porad prawnych.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej usługi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne kwalifikacje.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do 13 maja 2021 r. (czwartek), do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi nieodpłatnej porady prawnej dla uczestników projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 160h x ……… zł = ……… zł).”.

Informacja o trwałości projektu

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „KŁOBUCKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH”

W związku z zakończeniem projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięce).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług określonych w projekcie.

Informację o przedmiotowej kwestii można uzyskać kontaktując się z tutejszym Ośrodkiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wizyty osobistej, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zapytanie o cenę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje świadczenie usługi prowadzenia konsultacji psychologicznych/psychoterapii dla uczestników projektu.

Usługodawca przewiduje realizację 400 godzin świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2022 r. (5 godzin tygodniowo x 20 miesięcy).

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto 60-minutowej usługi.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd na zajęcia.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej usługi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne kwalifikacje.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do 4 maja 2021 r. (wtorek), do godziny 12:00.

Wzrocowy adres maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usług dotyczących prowadzenia konsultacji psychologicznych/psychoterapeutycznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 400 h x ……… zł. = ……… zł.)”.

Wolontariat – zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach świadczenia wsparcia w formie wolontariatu w zakresie pomocy osobom ubogim lub zagrożonym ubóstwem, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Chcielibyśmy, aby Państwa uczestnictwo w projekcie rozwijało i wspierało ideę wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Kłobuck. Wierzymy, że czynny udział w wolontariacie oprócz nabycia cennych umiejętności będzie miał także wymierny wpływ na postrzeganie i propagowanie przez Państwa chęci pomocy innym osobom, a wspólne działania przyczynią się do aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz motywowaniu do działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku Panią Iloną Telenga.

Telefon: 34 37 35 100
Adres e-mail: itelenga@gopsklobuck.pl

Projekt pn. „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”

Zakres projektu:
W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli (biurka, krzesła, podnóżki, podstawki pod dokumenty) i sprzętu komputerowego (monitory, myszki, klawiatury, lampki biurkowe).

Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne.

Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników z zakresu:

 • ergonomia pracy na stanowisku biurowym;
 • obsługa trudnego klienta;
 • profilaktyka wypalenia zawodowego;
 • profilaktyka wzroku – warsztaty.

Natomiast dla personelu zarządzającego dodatkowo szkolenie z zakresu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowia.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 23 kobiet-pracowników administracyjno-biurowych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020–31.05.2021.

Finansowanie i realizacja projektu:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Wartość projektu: 104 038,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 91 554,10 zł (wkład UE: 88 432,93 zł).

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 roku.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kłobuck, a Realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Wyniki konkursu wielkanocnego!

W dniu 01.04.2021 r. komisja konkursowa w składzie:

 • Sylwia Piątkowska – przewodnicząca;
 • Krzysztof Chamarowski – członek;
 • Łukasz Chojnowski – członek,

oceniła prace złożone w ramach konkursu wielkanocnego organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizujący projekt pn. Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W ramach konkursu zgłoszono 24 prace:

 • 6 prac zostało zgłoszonych w I kategorii – osoby dorosłe;
 • 9 prac złożono w ramach II kategorii – dzieci poniżej 10. roku życia, którzy wykonywali pracę wspólnie z rodzicami;
 • również 9 prac zgłoszono w III kategorii (dzieci i młodzież od 11. do 18. roku życia).

KATEGORIA I

I miejsce – Małgorzata Sołtysiak
II miejsce – Aneta Kosowska
III miejsce – Tomasz Ficek

KATEGORIA II

I miejsce – Wiktor Pabiś
II miejsce – Jakub Rybak
III miejsce – Józef Nowojski

KATEGORIA III

I miejsce – Paweł Kotowicz
II miejsce – Julia Rybak
III miejsce – Zofia Rybak

WYRÓŻNIENIA:

Justyna Smolińska
Katarzyna Sokołowska
Małgorzata Pleban
Patryk Kotowicz
Wiktor Słonka
Nadia Merta
Julia Królikowska
Maja Królikowska
Oliwia Moskal

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione zostały nagrodzone bonami do:

 • sklepu „Cepelius” D.H. Anatol, ul. Wyszyńskiego 16, 42-100 Kłobuck;
 • pizzerii LUZ, ul. Baczyńskiego 2a, 42-100 Kłobuck;
 • księgarni SOWA, ul. 11-go Listopada 19, 42-100 Kłobuck.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Program 500 Plus – informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Tutejszy Ośrodek prosi o NIE składanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, które ma już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, natomiast tradycyjnie papierowo od kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentamiUstalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r.do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.do 31 października 2021 r.

W 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie ustalane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wszystkie osoby chcące ubiegać się o przyznanie świadczenia wychowawczego do maja 2021 r., powinny wypełnić wniosek zaznaczając ze ubiegają się o świadczenie na okres zasiłkowy 2019/2021.

Osoby, które składają wniosek o kontynuację świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. powinny wypełnić wniosek zaznaczając, że ubiegają się o świadczenie na okres zasiłkowy 2021/2022.

Uwaga!

Wnioski złożone w okresie od 1 lutego 2021 r. do maja 2021 r. które będą złożone na okres 2021/2022 nie uprawniają do przyznania świadczenia za ww. miesiące!

W związku z powyższym osoby, które nie pobierają na ten moment świadczeń wychowawczych, winny złożyć dwa wnioski na okres 2019/2021 (obecny okres zasiłkowy) oraz wniosek na okres 2021/2022.

Uprzejmie prosimy rodziny, których członkowie pracują za granica o uważne wypełnienie we wniosku tabeli: dane członków rodziny przebywających za granicą.

Wniosek zawiera informacje jakie dane są wymagane do ustalenia koordynacji. Prosimy również, aby członek rodziny, który składa wniosek i przebywa wraz z dziećmi w Polsce, złożył oświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej tj., czy pozostaje w zatrudnieniu i od kiedy, bądź czy jest osoba bezrobotna z prawem do zasiłku lub bez takiego prawa.

WNIOSEK NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

OFICJALNY INFORMATOR