Dodatek energetyczny

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY?

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tzn. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30. kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10. każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO OBOWIĄZUJĄCA
OD 01.05.2021 R. DO 30.04.2022 R.

dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.