Fundusz alimentacyjny

Kryteria przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Podstawa prawna do otrzymania alimentów
Zgodnie z ustawą osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Odpowiedni wiek dziecka
Uprawnienia do świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą miały jedynie te dzieci, które:

 • nie ukończyły 18 lat,

 • nie ukończyły 25 lat pod warunkiem, że uczą się w szkole bądź szkole wyższej,

 • legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w ich przypadku nie ma znaczenia wiek)

Bezskuteczna egzekucja alimentów

O tym, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna, można mówić wówczas, gdy w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenie alimentacyjne nie tylko dla samotnych rodziców
Aby nabyć prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do tej formy wsparcia przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia.

Wysokość dochodów
Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Świadczenia z Funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek
Świadczenia z Funduszu przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Wniosek o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, w odróżnieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej należy złożyć nie u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2013);

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;

 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

 • a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

 • b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.