Projekt „Anioł Stróż dla Seniora”

Projekt „Anioł Stróż dla Seniora”

„Anioł Stróż dla Seniora“ to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnych usług społecznych dla 20 osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ wraz z pomocą dla ich opiekunów faktycznych (rodziny, przyjaciół czy też sąsiadów) w okresie 24 miesięcy, tj.: od 01.10.2018 – 30.09.2020 r. w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, nowoczesnych usług teleopieki oraz wsparcia opiekunów faktycznych.

 Osoby objęte wsparciem w ramach projektu:

 · 13 kobiet

· 7 mężczyzn

· 5 opiekunów faktycznych (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi)

 Przesłanki uczestnictwa w projekcie:

 · osoby zamieszkujące Gminę Kłobuck

· osoby niesamodzielne

· nieaktywne zawodowo w wieku 60+

· ich dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

· wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa lub więcej niż jednej z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy

· możliwość otrzymania pomocy także dla ich opiekuna faktycznego (członek rodziny, przyjaciele, sąsiedzi)

 Rekrutacja:

 · prowadzona w sposób ciągły przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

· formularze zgłoszeniowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych dostępne w siedzibie GOPS-u, stronie internetowej Ośrodka oraz Gminy Kłobuck

· możliwość wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną lub tradycyjną

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze:

 · pomoc i wsparcie dla osoby niesamodzielnej, nieaktywnej w wieku 60+ w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych

· wykonywane nie rzadziej niż jeden raz na dobę

· wsparcie w formie spotkań integracyjnych

· pomoc w zagospodarowaniu w sposób aktywny czasu wolnego

· wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego

·Nowoczesne usługi teleopieki:

 · zakup dla seniorów elektronicznych systemów opiekuńczo-ratunkowych

· przycisk alarmowy SOS pozwalający szybko wezwać pomoc

· identyfikator osobisty w celu analizowania aktywności seniora

· monitorowanie zachowań osób starszych

· szybki kontakt z osobą zaufaną lub pracownikiem socjalnym

·Wsparcie opiekunów faktycznych:

 · odciążenie od obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną, tzw. usługi opiekuńcze w ramach „wytchnienia“

· terapia reminiscencyjna dla seniora – pobudzenie do działania i myślenia; bogate źródło doświadczeń

· poradnictwo psychologiczne

· konsultacje lekarza geriatry

Dokumenty do pobrania dla uczestników:
Formularz zgłoszeniowy dla seniora
Formularz zgłoszeniowy do projektu dla opiekuna
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Zmiana nr 1 do Regulaminu
Zmiana nr 2 do Regulaminu