Projekt „Anioł Stróż dla Seniora”

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „ANIOŁ STRÓŻ DLA SENIORA”

W związku z zakończeniem projektu „Anioł Stróż dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięce).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług określonych w projekcie.

Informację o przedmiotowej kwestii można uzyskać kontaktując się z tutejszym Ośrodkiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wizyty osobistej, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Projekt „Anioł Stróż dla Seniora”

„Anioł Stróż dla Seniora“ to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnych usług społecznych dla 20 osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ wraz z pomocą dla ich opiekunów faktycznych (rodziny, przyjaciół czy też sąsiadów) w okresie 24 miesięcy, tj.: od 01.10.2018 – 29.12.2020 r. w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, nowoczesnych usług teleopieki oraz wsparcia opiekunów faktycznych.

 Osoby objęte wsparciem w ramach projektu:

 · 13 kobiet

· 7 mężczyzn

· 5 opiekunów faktycznych (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi)

 Przesłanki uczestnictwa w projekcie:

 · osoby zamieszkujące Gminę Kłobuck

· osoby niesamodzielne

· nieaktywne zawodowo w wieku 60+

· ich dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

· wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa lub więcej niż jednej z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy

· możliwość otrzymania pomocy także dla ich opiekuna faktycznego (członek rodziny, przyjaciele, sąsiedzi)

 Rekrutacja:

 · prowadzona w sposób ciągły przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

· formularze zgłoszeniowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych dostępne w siedzibie GOPS-u, stronie internetowej Ośrodka oraz Gminy Kłobuck

· możliwość wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną lub tradycyjną

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze:

 · pomoc i wsparcie dla osoby niesamodzielnej, nieaktywnej w wieku 60+ w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych

· wykonywane nie rzadziej niż jeden raz na dobę

· wsparcie w formie spotkań integracyjnych

· pomoc w zagospodarowaniu w sposób aktywny czasu wolnego

· wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego

·Nowoczesne usługi teleopieki:

 · zakup dla seniorów elektronicznych systemów opiekuńczo-ratunkowych

· przycisk alarmowy SOS pozwalający szybko wezwać pomoc

· identyfikator osobisty w celu analizowania aktywności seniora

· monitorowanie zachowań osób starszych

· szybki kontakt z osobą zaufaną lub pracownikiem socjalnym

·Wsparcie opiekunów faktycznych:

 · odciążenie od obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną, tzw. usługi opiekuńcze w ramach „wytchnienia“

· terapia reminiscencyjna dla seniora – pobudzenie do działania i myślenia; bogate źródło doświadczeń

· poradnictwo psychologiczne

· konsultacje lekarza geriatry

Dokumenty do pobrania dla uczestników:
Formularz zgłoszeniowy dla seniora
Formularz zgłoszeniowy do projektu dla opiekuna
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Zmiana nr 1 do Regulaminu
Zmiana nr 2 do Regulaminu