Projekt „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „KŁOBUCKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH”

W związku z zakończeniem projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięce).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług określonych w projekcie.

Informację o przedmiotowej kwestii można uzyskać kontaktując się z tutejszym Ośrodkiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wizyty osobistej, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Projekt „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Gminy Kłobuck. Głównym założeniem projektu jest utworzenie systemu wsparcia i rozwoju asystentury rodzinnej oraz utworzenie placówki wsparcia dziennego „Kłobuś”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 725 625,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 616 781,25 zł

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 58 050,00 zł

CAŁKOWITE DOFINANSOWANIE: 674 831,25 zł

Pierwotnie okres realizacji Projektu wynosił 24 miesiące tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Mocą art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694 z późn. zm.) realizacja projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” uległa wydłużeniu o 90 dni, tj. do 29 grudnia 2020 r. Pismem z dnia 23 październik 2020 r. Instytucja Zarządzająca na podstawie ww. ustawy oraz mocą uchwały nr 447 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do dokonywania zmian w projektach, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na ich realizację wyraziła zgodę na wydłużony termin realizacji projektu – do dnia 30 marzec 2021 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych minimum 200 osób, w tym 150 dorołych (120 kobiet i 80 mężczyzn) oraz 50 dzieci.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren rewitalizacji miasta Kłobuck. Teren ten w przypadku miasta Kłobuck to obszar obejmujący centralną i północną część miasta, którego granice określają:
rzeka Biała Oksza – ul. Długosza – ul. Równoległa – ul. Poprzeczna – ul. Wiśniowa – ul. Cicha – ul. Orzeszkowej – ul. 11 Listopada – ul. Rómmla – ul. Szkolna – ul. 3 Maja – ul. Okólna – rzeka Biała Oksza. Na dole strony znajduje się mapa obszaru rewitalizacji do przejrzenia. Zgodnie z zasadą wyznaczania obszarów, jeżeli ulica będąca granicą nie jest specjalnie opisana to wszystkie numery budynków danej ulicy znajdujące się po obu jej stronach są włączone w obszar rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. W projekcie udział mogą brać również osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Preferowane są również osoby i rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wsparciem specjalistów zatrudnionych w ramach Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych mogą zostać objęte osoby z otoczenia uczestnika projektu.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, w Kłobuckim Centrum Usług Społecznych oraz na stronie internetowej GOPS. Formularze zgłoszeniowe można składać w GOPS, KCUS oraz drogą internetową.

W oferowanych formach wsparcia Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych znajdują się:
– asystenci rodziny;
– placówka wsparcia dzienngo „Kłobuś”;
– psycholog;
– interwent kryzysowy;
– mediator;
– trener zarządzania budżetem;
– trener rodzin.

Asystenci rodziny wspierają rodzinę w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomagają w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspierają aktywność społeczną rodziny, motywują do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystenci są wsparciem dla rodziny, w szczególności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparciu psychiczno – emocjonalnym.
W placówce wsparcia dziennego „Kłobuś” może przebywać do 30 dzieci, w wieku szkolnym. Głównymi zadaniami placówki jest pomoc i wsparcie psychologiczne, zapewnienie opieki dzieciom po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie dla dzieci w rozwiązywaniu problemów związanych z niedostosowaniem społecznym, prowadzenie różnego rodzaju zajęć. Celem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci do współpracy są również zapraszani rodzice oraz opiekunowie. Placówka jest również wsparciem dla dziecka i rodziny w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W placówce wsparcia dziennego „Kłobuś” stworzone są warunki do odpowiedniego rozwoju dziecka pod wzgędem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, sprzyja to wyrównywaiu deficytów rozwojowych oraz kształtowaniu różnego rodzaju postaw i umiejętności. Placówka jest miejscem przyjaznym dla dziecka, w której pracują doświadczeni i wykształceni wychowawcy. Jest miejscem bezpiecznym, położonym z dala od miejskiego zgiełku, w bliskim położeniu nowoczesnego placu zabaw, parku i boiska. Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, posiada zaplecze kuchenne. Jest miejscem ciepłym i przyjaznym, które dzieciom daje poczucie bezpieczeństwa.

W Kłobuckim Centrum Usług Społecznych można uzyskać również wsparcie psychologa, który pracuje zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. Psycholog może prowadzić psychoterapię, wspierać w pełnieniu funkcji wychowawczych, wspierać w sytuacjach kryzysowych oraz w prawidłowym funkcjonowaniu.

Mediator prowadzi mediacje rodzinne dla osób zainteresowanych, które są w konflikcie, kryzysie i samodzieolnie nie są w stanie dojść do porozumienia.

Interwent ksyzysowy jest wsparciem dla osób będących w sytuacji kryzysowej, jak również dla osób i rodzin, w których występuje przemoc domowa, trudności w relacjach międzyludzkich.

Trener rodzin wspiera rodziny i dzieci. W ramach zajęć prowadzonych przez trenera rodziny rodzice rozwijają swoje umiętności i metody wychowawcze. Prowadzone są warsztaty i konsultacje, które mają na celu wsparcie rodziców w pełnieniu fukcji opiekuńczo – wychowawczych.

Trener zarządzania budżetem przeprowadza warsztaty oraz konsultecje, które mają na celu racjonalne gospodarowanie budżetem.

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych zaprasza do współpracy. Jesteśmy otwarci na pomoc lokalnej społeczności i wsparcie w trudnych sytucjach życiowych.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizacji Kłobucka. Teren ten w przypadku miasta Kłobuck to obszar obejmujący centralną i północną część miasta, którego granice określają:
rzeka Biała Oksza – ul. Długosza – ul. Równoległa – ul. Poprzeczna – ul. Wiśniowa – ul. Cicha – ul. Orzeszkowej – ul. 11 Listopada – ul. Rómmla – ul. Szkolna – ul. 3 Maja – ul. Okólna – rzeka Biała Oksza. Na dole strony znajduje się mapa obszaru rewitalizacji do przejrzenia. Zgodnie z zasadą wyznaczania obszarów  jeżeli jakaś ulica będąca granicą nie jest specjalnie opisana to wszystkie numery budynków danej ulicy  znajdujące się po obu jej stronach są włączone w obszar rewitalizacji.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu