Projekt „Nowa jakość GOPS w Kłobucku”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Nowa jakość GOPS w Kłobucku” na podstawie konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Okres realizacji projektu został ustalony od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalnie wykorzystujących kompetencje zatrudnionych pracowników socjalnych w okresie 24 miesięcy. Poprawa jakości obsługi klienta nastąpi poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych OPS od pracy socjalnej i usług socjalnych zgodnie z zasadami wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej oraz modelem realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – wartość dofinansowania 333 225,00 zł.