Projekt systemowy „Jestem aktywny” 2008r.

Dnia 11.12.2008r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Jestem aktywny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W spotkaniu wzięło udział 22 beneficjentów, którzy zakończyli swój udział w projekcie w bieżącym roku, Kierownik GOPS w Kłobucku oraz pracownicy socjalni zaangażowani w jego realizację.

Na spotkaniu uczestnikom projektu wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz gadżety promujące projekt.

*

W dniach: 01.12.2008r., 02.12.2008r., 03.12.2008r., 04.12.2008r. odbyły się kolejne warsztaty z technik wizażu, przeznaczone dla kobiet biorących udział w projekcie.

19 uczestniczek projektu skorzystało z konsultacji z kosmetyczką i fryzjerką dotyczących pielęgnacji urody oraz możliwości zmiany własnego wyglądu. Ponadto wszystkie uczestniczki projektu skorzystały z usług (kosmetycznych i fryzjerskich) oferowanych przez wizażystów.

*

W grudniu 2008r. odbyły się kolejne spotkania w ramach warsztatów z doradztwa zawodowego i treningu umiejętności psychospołecznych zorganizowane dla beneficjentów projektu „Jestem aktywny”.

Podczas zajęć z doradcami zawodowymi uczestnicy zdobywali umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz zdowywali wiedzę dotyczącą zagadnienia asertywności.

W ramach spotkań z psychologiem beneficjencji uczestniczyli w warsztatach z zakresu komunikacji oraz dokonali podsumowania zdobytych umiejętności.

*

14 uczestniczek projektu „Jestem aktywny” w dniach od 3 do 28 listopada 2008r. brało udział w szkoleniu zawodowym „cukiernik-ciastkarz”.

Organizatorem szkolenia była firma Spółdzielnia Pracy „Oświata” z Częstochowy.

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne, na których uczestniczki kursu zapoznawały się m.in. z surowcami i materiałami pomocniczymi stososowanymi w pracach ciastkarsko-cukierniczych oraz ich podziałem, technikami rozpoznawania przydatności surowców do produkcji, przyswajały wiadomości dotyczące norm pokarmowych, mikrobiologii, procesów obróbki termicznej, haccp-bhp przy produkcji żywności, technologii prac ciastkarsko-cukierniczych, organizacji stanowsika pracy, poznawały receptury na wykonanie różnych wyrobów cukierniczych oraz sposoby dekorowania i serwowania wykonanych produktów.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych uczestniczki szkolenia rozpoczęły praktyczną część kursu, na której wykonywały różnorodne wyroby cukiernicze.

Beneficjentki projektu zakończyły swój udział w szkoleniu egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz otrzymaniem świadectw o ukończeniu szkolenia „cukiernik – ciastkarz”.

*

Głównym celem projektu „Jestem aktywny”, realizowanego przez GOPS w Kłobucku jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Służyć temu mają organizowane w ramach projektu szkolenia zawodowe, spotkania o charakterze integracyjnym, warsztaty z technik wizażu, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz trening umiejętności psychospołecznych.

Pierwsze zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologicznego odbyły się w maju i czerwcu 2008r. Uczestnicy projektu brali udział w grupowych spotkaniach z doradcami zawodowymi i psychologiem, mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z w/w specjalistami.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje zorganizowanie kolejnych zajęć z doradcami i psychologiem w listopadzie i grudniu 2008r.

W dniu 08.11.08r. odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem, mające na celu wzrost samooceny, poprawę umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych beneficjentów z otoczeniem oraz poprawę kontroli własnych stanów emocjonalnych.

Kolejne grupowe warsztaty z psychologiem odbędą się w następujących terminach:

– 22 listopad 2008r. – 29 listopad 2008r. -5 grudzień 2008r. – 10 grudzien 2008r.

W listopadzie 2008r. uczestnicy projektu mogą również skorzystać z indywidualnych spotkań z psychologiem, w następujących terminach: 20,22 listopad 2008r.

W listopadzie i grudniu 2008r. dla beneficjentów projektu zaplanowano również warsztaty grupowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Pierwsze z tej serii zajęć odbyły się 15 listopada 2008r. Kolejne grupowe spotkania z doradcami odbędą się: 1.2,3 grudnia 2008r.

Program warsztatów z doradztwa zawodowego przewiduje m.in.: zapoznanie uczestników z dostępnymi na rynku pracy zawodami, poznanie specyfiki wybranych zawodów, identyfikację preferencji zawodowych poszczególnych beneficjentów, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych(cv, list motywacyjny), przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykonywanie ćwiczeń z zakresu asertywności oraz poprawiających umiejętności komunikacyjne beneficjentów z pracodawcą.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z odbywających się w listopadzie zajęć z doradcami zawodowymi i psychologiem.

*

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w pażdzierniku 2008r. odbyło się szkolenie zawodowe ” Operator wózków podnośnikowych” zorganizowane dla 3 uczestników projektu. Organizatorem szkolenia była firma : Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego K. Kiedos z Kłobucka.

Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin praktycznej nauki jazdy.

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia zapoznawali się m.in. z budową i funkcjami stosowanych wózków jezdniowych, przepisami BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Praktyczna nauka jazdy obejmowała przygotowanie kursanta do samodzielnego prowadzenia wózka, wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługę.

Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kusrsu,świadczących o zdobyciu uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych.

*

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dnia 20.09.2008r. odbyło się spotkanie integracyjne beneficjentów wraz z otoczeniem ukazujące walory Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach spotkania zorganizowano wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Program wycieczki obejmował m.in.: zwiedzanie ruin Zamku w Ojcowie, Jaskini Nietoperzowej, przejście szlakiem turystycznym do Maczugi Herkulesa, zwiedzanie dziedzińca oraz bastionów Zamku w Pieskowej Skale.

Spotkanie integracyjne beneficjentów zakończyło się wręczeniem uczestnikom gadżetów promujących projekt.

*

W dniach 15 – 19 września odbyło się szkolenie zawodowe z zakresu obsługi kas fiskalnych, zorganizowane przez firmę Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Częstochowy dla 5 uczestniczek projektu.

Podczas szkolenia uczestniczki projektu zapoznawały się z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania przez podatników obrotu za pomocą kas rejestrujących, budową kasy fiskalnej, funkcjami różnego typu kas fiskalnych, technikami sprzedaży, wykonywaniem raportów, obsługą kas fiskalnych wraz z innymi urządzeniami (komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wagą elektroniczną) oraz wykonywały ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności.

Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych.

*

28.07.2008r. odbyło się spotkanie integracyjne beneficjentów biorących udział w projekcie wraz z członkami ich rodzin, połączone z poczęstunkiem i rozmowami na temat zadowolenia z uczestnictwa w projekcie.

*

W lipcu i sierpniu 2008r. odbywają się zajęcia z technik wizażu, na których prezentowane są techniki pielęgnacji urody z możliwością zmiany wizerunku.

*

Odbyły się już częściowe zajęcia z warsztatów z doradztwa zawodowego i treningu umiejętności psychospołecznych.

 Warsztaty z doradztwa zawodowego

 Trening umiejętności psychospołecznych

*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku rozpoczął realizację projektu systemowego pt. ,,Jestem aktywny” współfinansowego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy pt. ,,Jestem aktywny” realizowany będzie w okresie od 01.05.2008r. do 31.12.2008r.

Realizacja projektu systemowego „Jestem aktywny” jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej. Niewątpliwie jest także wyzwaniem dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, ktoremu mamy nadzieję sprostać, a efekty wspolnych wysiłkow będą zauważalne przez poprawę sytucji materialno – bytowej uczestników projektu i ich rodzin.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka. W ramach projektu przewidziano spotkania z psychologiem, doradcami zawodowymi, kursy zawodowe dające umiejętności i uprawnienia do wykonywania zawodów i inne zajęcia majace aktywizować i integrować zawodowo i społecznie uczestników projektu.