Projekt systemowy „Jestem aktywny” 2009r.

W dniu 21 grudnia 2009r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Jestem aktywny”,

zorganizowane dla 22 uczestników projektu, którzy w roku bieżącym zakończyli swój udział w projekcie.

Podczas spotkania uczestnikom projektu wręczono gadżety promujące projekt oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

*

W dniach 01.12.2009r. 03.12.2009r., 08.12.2009r., 09.12.2009r., 11.12.2009r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach warsztatów z technik wizażu –

spotkania z fryzjerką i kosmetyczką

Zorganizowane warsztaty miały na celu podniesienie poczucia własnej wartości uczestników projektu oraz nabycie umiejętności w sferze dbania o własny wygląd i prezentację.

W ramach warsztatów uczestnicy skorzystali z usług fryzjerki i kosmetyczki.

W dniach 11.08., 21.08., 22.09., 07.10., 04.11. odbyły się spotkania grupowe w ramach kolejnego cyklu zajęć z treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto w okresie od sierpnia do listopada uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Zajęcia w ramach treningu obejmowły następujące zagadnienia:

– emocje, inteligencja emocjonalna, empatia,

– nabywanie umiejętności rozpoznawania emocji u innych,

– autoprezentacja,

– komunikacja werbalna i pozawerbalna,

*

W dniach 03.10.2009r., 09.10.2009r., 15.10.2009r. odbyły się kolejne spotkania w ramach warsztatów z doradztwa zawodowego. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

– przygotowanie do rozmowy kawalifikacyjnej,

– autoprezentacja,

– zachowania pożądane i niepożądane podczas rozmowy kawalifikacyjnej.

Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmów, które obrazowały prawidłowe i nieprawidłowe zachowanie podczas rozmowy kawalifikacyjnej, mowę ciała, najczęsciej zadawane pytania podczas rozmów jak również prawidłowe i niedozwolone odpowiedzi.

Pod koniec zajęć każda z prowadzących zajęcia rozdała swojej grupie ankietę badającą poziom zadowolenia z przeprowadzonych warsztatów.

*

Dnia 01.10.2009r. 15 uczestników projektu rozpoczęło udział w szkoleniu zawodowym „obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną”.

Organizatorem szkolenia jest firma: Spółdzielnia Pracy „Oświata” z Częstochowy.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od 01.10.2009r. do 30.10.2009r., zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

*

W dniu 18.09.2009r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Bukieciarstwo” zorganizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Częstochowy. W szkoleniu brało udział 10 uczestniczek projektu. Szkolenie zakończyło się egzaminem pisemnym z wiedzy teoretycznej na temat przygotowywania, przechowywania, pielęgnacji oraz układania kompozycji z kwiatów ciętych i doniczkowych, natomiast egzamin praktyczny odbywał się podczas każdych zajęć w ramach szkolenia.

Po zakończeniu egzaminu i sprawdzeniu wyników odbył się poczęstunek podczas którego uczestniczkom rozdano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

*

W ramach szkolenia „Bukieciarstwo”, w okresie od 07.09.2009r. do 17.09.2009r. uczestniczki nabywały umiejętności związanych z technikami układania kwiatów, wykonywaniem kompozycji i dekoracji z żywych kwiatów.

Wykonywały wiązanki ślubne, butonierki, wyroby komunijne, kosze kwiatów, aranżowały rośliny doniczkowe jak również uczyły się japońskiej sztuki układania kompozycji kwiatowych – ikebany.

Podczas trwania zajęć wykonywane prace w ramach szkolenia oceniane były na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Egzamin teoretyczny przewidziany jest na zakończenie całego cyklu zajęć w dniu 18.09.2009r.

*

W okresie od 31.08.2009r. do 03.09.2009r. w ramach szkolenia „bukieciarstwo” uczestniczki projektu zapoznawały się z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania przez podatników obrotu za pomocą kas rejestrujących, budową kas fiskalnych, zasadami obsługi kas fiskalnych, poznawały techniki sprzedaży i raportowania oraz

uczyły się obsługi kas fiskalnych z innymi urządzeniami.

W okresie tym odbyły się również zajęcia z zakresu savoir vivre’u, podczas których uczestniczki szkolenia poznawały zasady i zwyczaje dobrego zachowania obowiązujące w środowisku pracy i w życiu codziennym, oraz omawiały błędy jakich należy unikać.

*

17 sierpnia 2009r. 10 uczestniczek projektu rozpoczęło udział w szkoleniu „bukieciarstwo”.

Organizatorem szkolenia jest firma Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Częstochowy.

Szkolenie obejmować będzie 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin zajęć praktycznych.

Program zajęć w ramach szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

– teoretyczne wskazówki układania kwiatów z elementami wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii i biologii roślin ozdobnych

– przygotowanie roślin i podłoża do kompozycji kwiatowych

– środki do wykonywania kompozycji kwiatowych ( naczynia do kompozycji, materiały pomocnicze i dekoracyjne)

– wykonywanie wiązanek i kompozycji okolicznościowych, w tym florystyka ślubna, wyroby komunijne i pogrzebowe, dekoracje świąteczne i okolicznościowe, kompozycje z roślin suchych i kwiatów sztucznych, kosze kwiatów, aranżowanie roślin doniczkowych, kompozycje kwiatowe w naczyniach, ikebana.

W programie szkolenia znajdują się rownież zajęcia z zakresu obsługi kas fisklnych.

Szkolenie trwać będzie do 18 września 2009r. , zakończy się egzaminem i wydaniem zaswiadczeń o jego ukończeniu.

Zgodnie z harmonogramem zajęć szkolenie rozpoczęło się kompozycjami z kwiatów suchych oraz sztucznych, z których uczestniczki wykonywały między innymi wiązanki pogrzebowe oraz różnego rodzaju dekoracje.

*

W okresie od 3 -31.08.2009r. jeden z uczestników projektu bierze udział w szkoleniu zawodowym „operator wózka widłowego”.

Organizatorem szkolenia jest firma Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego z Kłobucka.

Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych.

*

W sierpniu 2009r. sześciu uczestników projektu otrzymało zaświadczenie o ukończeniu kursu

prawo jazdy kategorii „b”.

Uzyskanie zaświadczeń uprawnia uczestników do przystąpienia do egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Terminy egzaminów ustalone zostały indywidualnie przez uczesników kursu.

*

Zgodnie z harmonogramem projektu systemowego „Jestem aktywny” w dniu 18.07.2009r. odbyło się spotkanie integracyjno – krajobrazowe ukazujące walory Małopolski dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

W ramach spotkania zorganizowano jednodniową wycieczkę do Iwałdu i Wadowic.

Program wycieczki obejmował wizytę w Parku Miniatur w Inwałdzie.

Uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić także Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Bazylikę Mniejszą Ofiarowania NMP w Wadowicach.

W programie przewidziano również konsumpcję kremówek papieskich.

*

W ramach Zadania „Aktywna integracja” w miesiącu czerwcu, sześciu uczestników projektu „Jestem aktywny” rozpoczęło zajęcia w ramach kursu „Prawo Jazdy kat. B”

Po zakończeniu zajęć teoretycznych odbył się egzamin wewnętrzny uprawniający uczestników do rozpoczęcia zajęć praktycznych.

*

W czerwcu 2009r. uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z technik wizażu, mających na celu nabycie wiedzy i umiejętności w sferze dbania o własny wygląd i prezentację.

W ramach warsztatów odbyły się spotkania z wizażystką, fryzjerką i kosmetyczką.

Podczas zajęć z wizażystką uczestnicy projektu nauczyli się m.in. określać typy urody, dowiedzieli się o psychologii koloru oraz kolorach preferowanych w pracy.

Podczas warsztatów poruszano również kwestię kształtowania własnego wizerunku, zasad doboru stroju i makijażu na spotkaniu w sprawie pracy oraz zasad ubioru w środowisku pracy z uwzględnieniem rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.

W ramach spotkań z fryzjerką i kosmetyczką uczestnicy projektu skorzystali z konsultacji dotyczących pielęgnacji cery, włosów, doboru fryzury oraz kosmetyków pielęgnacyjnych i upiększających.

Wszyscy beneficjenci skorzystali również z zabiegów kosmetycznych w obrębie twarzy i dłoni oraz z zabiegów fryzjerskich typu cięcie, modelowanie, farbowanie, trwała ondulacja.

*

21.05.2009r. odbyło się spotkanie integracyjne beneficjentów wraz z członkami ich rodzin, mające na celu bliższe poznanie się uczestników oraz ich rodzin.

W trakcie spotkania omówiono i podsumowano wszystkie zajęcia, które do tej pory odbyły się w ramach projektu; uczestnicy projektu podzielili się również swoimi wrażeniami dotyczącymi ich udziału w projekcie.

Wypowiedzi beneficjentów potwierdziły, że założenia projektu spełniają ich potrzeby i oczekiwania.

*

W ramach działania „aktywna integracja” realizowanego w projekcie „Jestem aktywny”, w okresie od 14 -31 maja 2009r. odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień (spotkania grupowe i indywidualne).

Głownym celem zajęć z terapeutą uzależnień było podniesienie świadomości dotyczącej uzależnień, nabycie przez uczestników projektu wiedzy na temat choroby alkoholowej, zidentyfikowanie się z objawami alkoholizmu, podjęcie decyzji o leczeniu.

Z indywidualnych konsultacji z terapeutą w w/w okresie skorzystało 20 uczestników projektu.

*

W miesiącu maju 2009r. uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnych spotkaniach w ramach treningu umiejętności i kompetencji społecznych.

W dniach 06.05.2009r. i 12.05.2009r. odbyły się spotkania grupowe z psychologiem, mające na celu poprawę zdolności komunikacyjnych z otoczeniem oraz nabycie umiejętności autoprezentacji.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem, w zależności od ich potrzeb.

W okresie od marca do maja z indywidualnych konsultacji psychologicznych skorzystało 21 uczestników projektu.

*

W dniach 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29 kwietnia 2009r. odbyły się spotkania grupowe w ramach warsztatów z doradztwa zawodowego

dla uczestników projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”, realizowanego przez tut. Ośrodek.

Podczas zajęć z doradcami zawodowymi uczestnicy projektu zapoznawali się z metodami aktywnego poszukiwania pracy, poznawali własne skłonności zawodowe, swoje mocne i słabe strony; mieli również możliwość nabycia umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się na rynku pracy, pozyskiwania i utrzymania pracy.

Ponadto doradcy zawodowi przeprowadzili analizę umiejętności i predyspozycji zawodowych poszczególnego beneficjenta.

*

W piewrszych dniach kwietnia odbyły się kolejne zajęcia z psychologiem, mające na celu nabycie przez uczestników projektu umiejętności rozpoznawania i kontrolowania własnych emocji, poznawania swoich mocnych i słabych stron osobowości oraz zmierzające do podwyższenia samooceny i wzrostu motywacji do podejmowania zmian w swoim życiu.

*

W dniach 16.03.2009r. i 23.03.2009r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach treningu umiejętności i kompetencji społecznych zorganizowane dla uczestników projektu.

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny, beneficjencji projektu zaprezentowali siebie pozostałym członkom grupy oraz zapoznali się z przewidzianym programem zajęć oraz metodami pracy w ramach warsztatów z psychologiem.

Kolejne spotkanie obejmowało zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

*

Dnia 26.02.2009r. obyło się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne dla 22 beneficjentów biorących udział w projekcie systemowym pt. „Jestem aktywny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Ośrodka mgr Katarzyna Janicka oraz pracownicy socjalni zaangażowani w jego realizację.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z ogólnym zarysem projektu, poszczególnymi zadaniami oraz korzyściami płynącymi z udziału w projekcie.