Projekt systemowy „Jestem aktywny” 2010r.

W dniu 17.12.2010r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pt. „Jestem aktywny”.

W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w 2010r.

Podczas spotkania wręczono uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w projkekcie oraz gadżety promujące projekt.

*

W okresie od 22 listopada do 16 grudnia 2010r. uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z usług stomatologicznych mieli możliwość skorzystania

 z dodatkowych wizyt u stomatologów zorganizowanych w ramach działań na rzecz aktywnej integracji.

Z wizyt w gabinetach stomatologicznych w tym okresie  skorzystało 16 uczestników projektu.

 *

Dnia 15.12.2010r. w „Cafe Aleksandra” w Kłobucku odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik tut. Ośrodka – Pani Katarzyna Janicka, która uroczyście przywiatała wszystkich obecnych.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 58 osób.

W jego trakcie uczestnicy projektu wraz z rodzinami wysłuchali koncertu zespołu „SKL Blues”.

 

Spotkania integracyjne organizowane dla uczestników projektu mają na celu wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług, osobób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poznanie innych sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną, jak również zapobieganie patologii i uzależnieniom.

*

Zgodnie z harmonorogramem realizacji projektu w grudniu 2010r. uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z technik wizażu. W ramach w/w warsztatów odbyły się indywidualne konsultacje i zabiegi kosmetyczne wykonywane przez fryzjera i kosmetyczkę.

*

W okresie od 15.11.2010r. do 25.11.2010r. 7 uczestników projektu wzięło udział w szkoleniu „Obsługa stacji paliw płynnych”. Szkolenie zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego. Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie.

Program szkolenia obejmował łącznie 42 godziny zajęć, w ramach których omawiane były zagadnienia dotyczące: zabezpieczenia stacji paliw, bezpieczeństwa pracy, dokumentacji stacji paliw i marketingu sprzedażowego.

Szkolenie zakończyło się egzaminem – wszyscy uczestnicy szkolenia zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

*

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” w dniu 04.11.2010r. odbyło się ostatnie spotkanie grupowe w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, które zakończyło cykl zajęć z doradcą zawodowym – Panią Barbarą Bakunowicz.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące: dokumentów aplikacyjnych, kreowania aktywnej postawy, rozmowy kwalifikacyjnej oraz indywidualnego podejścia do zmian w życiu.

*

W dniu 03.11.2010r. odbyło się spotkanie grupowe uczestników projektu z psychologiem w ramach treningu umiejętności psychospołecznych. Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z tematem autoprezentacji oraz podjęli próbę zaprezentowania siebie w obecności innych uczestników zajęć.

*

W październiku uczestnicy projektu wzięli również udział w warsztatach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Grupowe spotkania z terapeutą odbyły się w dniach 13-14.10.2010r., natomiast indywidualne konsultacje w ramach w/wwarsztatów zorganizowano w dniach: 18.10.2010r., 19.10.2010r., 20.10.2010r., 21.10.2010r., 26.10.2010r. Z indywidualnych konsultacji z terapeutą uzależnień skorzystało 9 uczestników projektu.

*

W dniu 05.11.2010r. w siedzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia „Bukieciarstwo” podczas którego Dyrektor firmy „AWANS” wręczył uczestniczkom projektu, które wzięły udział w w/w szkoleniu zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

 

*

W okresie od 04.10.2010r. do 22.10.2010r. 5 uczestniczek projektu wzięło udział w szkoleniu zawodowym „Bukieciarstwo”. Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone zostało przez  firmę „AWANS” Ośrodek Usług Oświatowych z Lublińca.

Szkolenie obejmowało 21 godzin zajęć teoretycznych podczas których uczestniczki zapoznawały się z podstawowymi pojęciami z zakresu:

-florystyki,

-historii dekoracji roślin,

-zasad prowadzenia kwiaciarni i pracy w kwiaciarnni,

-znajomości przechowywania i pielęgnacji kwiatów ciętych i doniczkowych.

Podczas zajęć praktycznych, które obejmowały 59 godzin uczestniczki uczyły się jak układać kompozycje ślubne, pogrzebowe, w naczyniach oraz zapoznawały się z obsługą kasy fiskalnej.

Szkolenie zakończone zostało egzaminem. Wszyscy uczestnicy biorący w nim udział zakończyli je z wynikiem pozytywnym.

*

W dniu 06.10.2010r. uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnym spotkaniu grupowym w ramach treningu umiejętności psychospołecznych. Tematem zajęć były sytuacje trudne oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Podczas zajęć, psycholog prowadząca zajęcia prezentowała uczestnikom praktyczne ćwiczenia obniżające poziom stresu i relaksujące.

*

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu systemowego „Jestem aktywny” w okresie od marca do października 2010r. uczestnicy projektu mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym. Celem spotkań z prawnikiem była pomoc w przywróceniu samodzielności życiowej poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych i przysługujących uprawnieniach.

*

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie od czerwca do września 2010r., 17 uczestników projektu skorzystało z usług stomatologicznych, realizowanych przez 2 gabinety stomatologiczne. Terminy wizyt w gabinetach uzgadniane były indywidualnie pomiędzy dentystami a uczestnikami projektu. Jeden z zaangażowanych w realizację projektu gabinetów stomatologicznych, wykorzystał przysługujące zgodnie z umową środki finansowe i zakończył wykonywanie zabiegów stomatologicznych w sierpniu, natomiast drugi z gabinetów wykonywał usługi stomatologiczne do września 2010r.

*

W miesiącu wrześniu 4 uczestników projektu systemowego „Jestem aktywny” wzięło udział w szkoleniu „Operator wózka widłowego”, zorganizowanym przez firmę „Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego” Krystian Kiedos z Kłobucka.

Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć teoretycznych, w trakcie których uczestnicy zapoznani zostali z budową wózka, podstawowymi czynnościami operatora wózka oraz techniką kierowania wózkiem widłowym. Przekazana została im wiedza z zakresu ładunkoznawstwa, ruchu drogowego oraz BHP i P.Poż.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych uczestnicy odbyli praktyczną część szkolenia, która obejmowała 15 godzin zajęć.

Uczestnicy biorący udział w szkoleniu zakończyli swój udział w nim egzaminem, który odbył się dnia 29.09.2010r., a przeprowadzony został przez Urzędzie Dozoru Technicznego w Częstochowie.

*

W dniu 12.09.2010r. dla uczestników projektu oraz ich rodzin zorganizowane zostało spotkanie integracyjno – turystyczne w formie 1 – dniowej wycieczki krajowej do Wisły i Ustronia. Za organizację spotkania odpowiedzialne było Biuro Usług Turystycznych „Eskapada” z Kłobucka.

Podczas spotkania na uczestników czekały następujące atrakcje:

– wjazd wyciągiem krzesełkowym na Czantorię w Ustroniu,

– Istebna – wizyta w Kurnej Chacie,

– spacer po Wiśle ,

– wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek gdzie zobaczyć można było m.in. pokaz ptaków drapieżnych, dzikie zwierzęta, przespacerować się Krainą Bajek.

Spotkanie miało na celu wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług, osobób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poznanie innych sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną, jak również zapobieganie patologii i uzależnieniom.

*

Dnia 07.09.2010r. odbyło się kolejne spotkanie z psychologiem w ramach treningu umiejętności psychospołecznych. Podczas zajęć uczestnicy zajmowali się zagadnieniem osobowości.

Podczas zajęć omówione zostały podstawowe typy i pojęcia z zakresu osobowości. Prowadząca zajęcia omówiła społeczne i psychologiczne skutki bezrobocia jak również uczyła uczestników jak radzić sobie z pojawiającymi się oznakami kryzysu.

*

 W sierpniu 2010r. 7 uczestników projektu kontynuowało praktyczną naukę w ramach kursu „Prawo Jazdy kat. B”.

Praktyczna część kursu obejmowała łącznie 30 godzin jazd samochodem osobowym.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego.

*

W sierpniu odbyło się kolejne grupowe spotkanie z psychologiem w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

Tematem spotkania była samoocena i poczucie własnej wartości.

Podczas zajęć uczestnicy poznali podstawowe pojęcia z zakresu samooceny oraz uczestniczyli w ćwiczeniach zmierzających do podniesienia poziomu własnej wartości.

 *

W okresie od czerwca do września uczestnicy projektu w ramach zadania „Aktywna integracja” mogą skorzystać z usług stomatologicznych, realizowanych przez Przychodnię Stomatologiczną „Prodent” i Gabinet Stomatologicznyc „R-Dent” z Kłobucka.

Chęć skorzystania z usług stomatologicznych zadeklarowało 17 uczestników projektu.

 

*

W dniach 06.07.2010r. oraz 20.07.2010r. uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach grupowych z psychologiem w ramach treningu umiejętności psychospołecznych. Podczas zajęć uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi emocji i ich roli w życiu człowieka oraz wykonywali ćwiczenia mające na celu nabycie umiejętności rozpoznawania i kontroli własnych stanów emocjonalych. Uczestnicy prezentowali również zmiany jakie dokonały się w ich życiu w ostatnim czasie.

W dniach 06.07.2010r., 20.07.2010r., 27.07.2010r. uczestnicy projektu mogli również skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem.

*

W dniach 01.07.2010r. oraz 02.07.2010r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu odbyły się warsztaty z technik wizażu. W ramach warsztatów uczestnicy skorzystali z konsultacji z fryzjerką i kosmetyczką dotyczących zasad dbania o własny wygląd, estetykę i higienę oraz poddani zostali kosmetycznym i fryzjerskim zabiegom pielęgnacyjnym.

Warsztaty z technik wizażu miały na celu umożliwienie uczestnikom dostępu do usług, krórych efektem było zwiększenie dbałości o własny wygląd i prezencję oraz wzrost poczucia własnej wartości.

*

W lipcu 7 uczestników projektu rozpoczęło udział w kursie „Prawo Jazdy kat. B”. Szkolenie realizowane jest przez Firmę „Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego” Krystian Kiedos z Kłobucka.

W okresie od 01.07.2010r. do 09.07.2010r. odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach kursu, które zakończyły się egzaminem wewnętrznym. Po zaliczonym egzaminie wewnętrzym  uczestnicy rozpoczęli praktyczną część kursu.

Praktyczna część kusu odbywa się na placu manewrowym firmy oraz na terenie Kłobucka i Częstochowy.

*

W dniach 14.06.2010r., 17.06.2010r., 18.06.2010r., 29.06.2010r. oraz 30.06.2010r. odbyły się zajęcia grupowe w ramah warsztatów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. W warszatach wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.

Warsztaty miały na celu zdobycie przez uczestników wiedzy na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień, nabycie umiejętności skutecznej komunikacji asertywnego zachowania w sytuacjach trudnych, negocjacji i mediacji, sytuacjach konfliktu, obrony przed naciskiem i manipulacją, rozbudzenie systemu myślenia, integrowanie się w podekmowaniu działań.

Ponadto w miesiącu czewcu, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z terapeutą uzależnień odpowiedzialnym za przeprowadzenie warsztatów.

*

W okresie od 10.05.2010r. do 10.06.2010r. odbyło się szkolenie „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”, zorganizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Częstochowy. W szkoleniu wzięło udział 4 uczestników projektu systemowego „Jestem aktywny”.

Szkolenie obejmowało 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin zajęć praktycznych.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do wykonywania pracy opiekuna nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Zajęcia praktyczne odbywały się w następujących placówkach:

– Ośrodku Wychowawczo – Rewalidacyjnym dla Dzieci i Młodzieży niewidomej i słabowidzącej PZN,

– Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,

– Miejskim Przedszkolu,

– Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi,

– Domu Pomocy Społecznej.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkoleniu zakończyki je z wynikiem pozytywnym oraz otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

*

Dnia 15.05.2010r. odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin w formie wyjścia do kina. Seans filmowy zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku.

Spotkania integracyjne uczestników projektu mają na celu zapoznanie ich z innymi niż dotychczas prefrownymi sposobami spędznia czasu wolnego z rodziną, zapobiegają patologii i uzależnieniom.

*

W okresie od 05.05.2010r. do 08.05.2010r. odbyły się spotkania w ramach treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych (zajęcia z informatykiem). Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. Miały one na celu nabycie przez uczestników projektu niezbędnych informacji z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu, w celu efektywnego poszukiwania pracy.

Podczas zajęć uczestnicy projektu zapoznani zostali z podstawowymi zasadami pracy na komputerze oraz podstawowymi rodzajami programów kompuetrowych.

Nauczyli się również jak działa internet oraz jak w sposób efektywny z niego korzystać.

*

Dnia 30.04.2010r. odbył się egzamin na zakończenie szkolenia „Magazynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasą fiskalną”.

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu, ukończyli je z wynikiem pozytywnym.

Po zakończeniu szkolenia odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów.

*

W okresie od 01.04.2010r. do 30.04.2010r. odbyło się szkolenie zawodowe „Magazynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasy fiskalnej” dla 8 uczestników projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”. Szkolenie zorganizowała firma „AWANS” Ośrodek Usług Oświatowych z Lublińca.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku.

Szkolenie obejmowało 60 godzin zajęć teoretycznych, 47 godzin zajęć z obsługi komputera oraz 8 godzin zajęć z obsługi kasy fiskalnej.

*

W dniach 13.03.2010r., 14.03.2010r., 20.03.2010r. oraz 21.03.2010r. odbyło się szkolenie zawodowe „HDS – operator żurawi samojezdnych”. które przeprowadziła firma „Europol” Centrum Szkoleniowe z Częstochowy. W szkoleniu wziął udział jeden uczestnik projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”.
Szkolenie miało na celu zdobycie kwalifikacji do obsługi transportu bliskiego uprawniające do obsługi żurawi przenośnych o udźwigu do 10 T.

Dnia 23.03.2010r. odbył się egzamin kończący. Uczestnik ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

W okresie od 26.03.2010r. do 30.03.2010r. odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez firmę „Europol” – „ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych”. Szkolenie obejmowało kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Szkolenie zakończyło się egzaminem przeprowadzonym w dniu 30.03.2010r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z Katowic.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

*

W dniach 11.03.2010r. i 16.03.2010r. odbyły się spotkania grupowe w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Podczas pierwszego spotkania z doradcą uczestnicy projektu uczestniczyli w ćwiczeniach mających na celu wzajemne poznanie się i integrację grupy oraz dyskutowali na temat roli pracy w życiu człowieka i konsekwencji bezrobocia.

Podczas kolejnych zajęć z doradcą uczestnicy zapoznawali się z metodami poszukiwania pracy, uczyli się indentyfikować własne cele życiowe i zawodowe, określali własne umiejętności oraz dokonywali diagnozy własnych predyspozycji zawodowych.

Kolejne zajęcia w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy odbędą się w listopadzie 2010r.

*

W marcu 2010r. uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnym spotkaniu z psychologiem w ramach treningu umiejętności psychospołecznych, podczas którego prowadzone były warsztaty dotyczące emocji, inteligencji emocjonalnej i empatii.

*

Dnia 24.02.2010r. odbyły się piersze zajęcia grupowe w ramach treningu umiejętności psychospołecznych dla uczestników projektu.

Podczas pierwszego spotkania – psycholog p. Wiesława Gostkiewicz przedstawiła program zajęć i omówiła zasady współpracy z uczestnikami projektu.

W dalszej części zajęć uczestnicy zaprezentowali siebie pozostałym członkom grupy.

W ramach treningu umiejętności psychospołecznych odbędą się spotkania grupowe oraz indywidualne.

*

W dniu 23.02.2010r. odbyło się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne dla uczestników projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”.

W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, Pani Kierownik GOPS w Kłobucku – mgr Katarzyna Janicka oraz trzech pracowników socjanych zaangażowanych w realizację projektu.

Obecność na spotkaniu była ostatecznym potwierdzeniem chęci udziału w projekcie.

*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Jestem aktywny”

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową, społeczną i zdrowotną klientów pomocy społecznej. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, w tym osoby niepełnosprawne, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń GOPS w Kłobucku.

W ramach aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej oferowane będą następujące formy wsparcia:

  • zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień oraz informatykiem,

  • warsztaty z technik wizażu,
  • wizyty u stomatologa,
  • spotkania integracyjne,

  • kursy i szkolenia zawodowe tj. przewóz materiałów niebezpiecznych ADR, operator żurawi samojezdnych HDS, magazynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasy fiskalnej, opiekun osób starszych niepełnosprawnych i dzieci, prawo jazdy kat. B, operator wózka widłowego, bukieciarstwo, obsługa stacji paliw płynnych

Ponadto uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym, psychologiem i terapeutą uzależnień.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt realizowany będzie do 31.12.2010r.
W kolejnych latach planowana jest jego kontynuacja.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, przy ul. 11-go listopada 26