Projekt systemowy „Jestem aktywny” w 2011r.

W dniu 27.12.2011r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w 2011r., Kierownik GOPS-Pani mgr Katarzyna Janicka, Kierownik projektu-Pani mgr Małgorzata Spalik oraz pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu.

Podczas spotkania uczestnikom projektu wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz gadżety reklamowe promujące projekt.

*

 W miesiącu grudniu, w dniach 12.12.2011 oraz 19.12.2011r. uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji z radcą prawnym.

*

 W dniu 09.11.2011r. odbyło się ostatnie grupowe spotkanie w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 

 Podczas zajęć uczestnicy zdobyli umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Omówiono zagadnienia dotyczące kreowania aktywnej postawy oraz indywidualnego podejścia do zmian w życiu.

Uczestnicy ćwiczyli rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą oraz poznawali zasady autoprezentacji.

*

W październiku i listopadzie 2011r zgodnie z harmonogrammem realizacji projektu odbywały się zajęcia praktyczne w ramach kursu na prawo jazdy kat.B zorganizowane dla 9 uczestników projektu. Praktyczna część kursu obejmuje 30 godzin zajęć.

Terminy zajęć praktycznych były uzgadniane indywidualnie z uczestnikami kursu.

 *

20.09.2011r. i 29.09.2011r. dla uczestników projektu zorganizowano kolejny cykl zajęć w ramach warsztatów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

 

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było m.in. zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień, nabycie umiejętności skutecznej komunikacji, asertywnego zachowania w sytuacjach trudnych, negocjacji i mediacji, sytuacjach konfliktu, obrony przed naciskiem i manipulacją oraz rozbudzania systemu myślenia.

*

W dniach 14.09.2011r., 22.09.2011r. i 28.09.2011r. uczestnicy projektu wzięli udział  w zajęciach w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

Podczas zajęć z psychologiem omawiano zagadnienia dotyczące sposobów radzenia sobie z napięciami i stresem, umiejętności asertywnego zachowania, umiejętności motywowania i wyznaczania celów oraz poruszania się po rynku pracy.

 *

W dniu 17.09.2011r. odbyło się spotkanie integracyjno-turystyczne w formie 1-dniowej wycieczki do Inwałdu i Zatoru, w którym wzięli udział

uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin.

Organizatorem spotkania było Biuro Usług Turystycznych „Solaris Travel” z Kłobucka.

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Parku Miniatur i Mini Zoo w Inwałdzie, Dinozatorparku w Zatorze, seans w kinie 5 D oraz atrakcje w parku rozrywki.

*

W okresie od września do listopada 2011r. 9 uczestników projektu (7 kobiet i 2 mężczyzn) weźmie udział w kursie „Prawo jazdy kategorii B”,

organizatorem którego jest Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzony przez Panią Iwonę Krakowiak.

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne w ramach kursu odbywać się będą w okresie od 02.09.2011r. do 26.09.2011r.

 *

W miesiącu sierpniu 2011r. 4 uczestniczki i 4 uczestników projektu „Jestem aktywny” wzięło udział w szkoleniu „Kierowca wózka jezdniowego”

Organizatorem szkolenia była firma Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego z Kłobucka

Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się w okresie od 01.08.2011r. do 31.08.2011r., obejmowały łącznie 67 godzin zajęć, w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych dla każdego z uczestników kursu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Czestochowie

 *

Uczestnicy projektu, którzy wyrazili chęć skorzystania z zaplanowanych w ramach projektu usług stomatologicznych, w lipcu 2011r.  kontynuowali swój udział w tej formie wsparcia.

*

 W lipcu 2011r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu odbywały się dyżury radców prawnych, z których korzystali uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęc skorzystania z tej formy wsparcia w ramach projektu.

 *

W lipcu 2011r. 10 uczestników projektu wzięło udział w szkoleniu „magzynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Organizoatorem szkolenia była firma Spółdzilenia Pracy „Oświata” z Częstochowy.

Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się w okresie od 05.07.2011r. do 28.07.2011r., obejmowały łącznie 100 godzin zajęć dydaktycznych.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: zasady prowadzenia gospodarki magazynowej, podstawowe zasady korzystania z komputera, obsługa systemów operacyjnych Windows, obsługa komputerowych gromadzenia i przetwarzania danych, komputerowego programu użytkowego „magazyn-hurtownia” oraz obsługą kas fiskalnych.

 Szkolenie z wynikiem pozytywnym zakończyli wszyscy uczestnicy projektu.

*

Od miesiąca czerwca 2011r. uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z usług stomatologicznych. Z usług skorzystają ci uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęć udziału w tej formie wsparcia w ramach projektu.

Celem zabiegów stomatologicznych jest wzrost wśród uczestników projektu umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie, higienę osobistą i estetykę.

Gabinetami odpowiedzialnymi za wykonanie usług stomatologicznych dla uczestników projektu są:

– Gabinet stomatologiczny „R-Dent”

– NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Prodent”.

*

W okresie od maja do czerwca 2011r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, 10 uczestniczek projektu wzięło udział w szkoleniu „Bukieciarstwo”. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła firma „LUGA” z Częstochowy.

 

Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn godziny zajęć zostały dostosowane do potrzeb i oczekiwiań zgłaszanych przez uczesticzki projektu.

W ramach szkolenia prowadząca zajęcia dodatkowo zapoznała uczestniczki z techniką decoupage oraz techniką artystycznego pakowania prezentów.

Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretyczno – praktycznym, który z wynikiem pozytywnym zdały wszystkie uczestniczki projektu.

Po zdanym egzaminie uczestniczki otrzymały dyplomy ukończenia szkolenia „Bukieciarstwo”.

 *

W dniu 18.05.2011r. odbyło się kolejne spotkanie grupowe w ramach treningu umiejętności psychospołecznych. Podczas zajęć psycholog odpowiedzialna za przeprowadzenie treningu poruszyła z uczestnikami projektu takie kwestie jak umiejętność motywowania i wyznaczania celów oraz poruszanie się po rynku pracy.

W ramach treningu umiejętności psychospołecznych odbyły się również indywidualne konsultacje z psychologiem, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu.

 *

W dniu 12.05.2011r. odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla uczestników projektu i ich rodzin z poczęstunkiem i występem zespołu muzycznego.

Spotkanie zorganizowane zostało w Hotelu Restauracji SPA w Kłobucku.

Spotkania integracyje organizowane w ramach projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” mają na celu wzrost umiejętności efektywnego organizowania czasu wolnego przez uczestników, jak również integrację społeczną, zapobieganie patologii i uzależnienom. Umożliwiają uczestnikom projektu poznanie innych niż dotychczas preferowane sposoby spędzania czasu wolnego z rodziną.

*

W dniach 04.05.2011r., 05.05.2011r., 06.05.2011r., 09.05.2011r. uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach w ramach treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych (zajęcia z informatykiem). Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku i przeprowadzone zostały przez nauczycieli informatyki zatrudnionych w w/w szkole.

Celem zajęć było nabycie przez uczestników projektu umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu jako bogatego źródła informacji umożliwiając tym samym podjęcie intensywniejszych i bardziej świadomych starań w zakresie efektywniejszego poszukiwania pracy.

*

W dniach 19.04.2011r. i 27.04.2011r. uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień prowadzonych przez Pana Zygmunta Kosowskiego – terapeutę uzależnień przy współudziale psychologa klinicznego Pani Lidii Krajewskiej – Muszyńskiej.

 

Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn podczas pierwszych zajęć terapeuci zbadali potrzeby uczestniczek i uczestników co do tematyki spotkań w ramach warsztatów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Po zapoznaniu się z oczekiwaniami kobiet i mężczyzn wstępne założenia programu zajęć zostały zmodyfikowane i uzupełnione pod kątem potrzeb uczestników.

W ramach warsztatów uczestnicy projektu skorzystali również z indywidualnych konsultacji z terapeutą uzależnień.

 *

W dniach 15.04.2011r. oraz 28.04.2011r. odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym Panią Barbarą Bakunowicz w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 

Podczas pierwszych zajęć doradca zawodowy rozpoznał potrzeby uczestników i uczestniczek projektu dotyczące ich oczekiwań po zakończeniu szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego.

*

W dniach 06.04.2011r. i 13.04.2011r. uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach grupowych w ramach treningu umiejętności psychospołecznych (zajęcia z psychologiem). W ramach zajęć omawiane były zagadnienia samopoznania oraz budowania i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

 

 W ramach treningu umiejętności psychospołecznych uczestnicy projektu mają również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem.

*

W okresie od marca do października 2011r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym, które mają na celu pomoc w przywróceniu samodzielności życiowej poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych i przysługujących uprawnieniach.

*

W dniu 23.03.2011r. odbyło się pierwsze spotkanie grupowe w ramach treningu umiejętności psychospołecznych, podczas którego psycholog odpowiedzialny za przeprowadzenie treningu – p. Anna Machnik – Czerwik poruszyła zagadnienia integracji i kształtowania umiejętności współdziałania w grupie.

Podczas zajęć pani psycholog zdiagnozowała również potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem podziału na płeć – zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

*

 W dniu 15.03.2011r. odbyło się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników projektu, których obecność na spotkaniu była ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w projekcie.

W spotkaniu wzięła udział p. Katarzyna Janicka – Kierownik tut. Ośrodka, Kierownik Projektu oraz pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu.

 

Podczas spotkania Kierownik Projektu – p. Małgorzata Spalik zapoznała uczestników z harmonogramem realizacji projektu, regulaminem uczestnictwa w projekcie, celami projektu, jak również zapoznała z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

*

W miesiącu lutym 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku, dotyczące współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”.

Zespół Projektowy w lutym 2011r. na podstawie zebranych ankiet rekrutacyjnych oraz oświadczeń pracowników socjalnych wytypował 20 osób do udziału w projekcie oraz sporządził listę uczestnków projektu systemowego pt: „Jestem aktywny”, która zatwierdzona została przez Kierownika GOPS.

 *

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, w styczniu 2011r. rozpoczął realizację czwartej edycji projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy GOPS w Kłobucku. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań: zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień, informatykiem, porady prawne, usługi stomatologiczne, kursy i szkolenia zawodowe, spotkania integracyjne.

Projekt zakłada wszechstronne i kompleksowe podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a oferowane w ramach niego formy wsparcia prowadzić mają do zmiany myślenia uczestników, wzbudzenia w nich motywacji do podjęcia zatrudnienia, podniesienia umiejętności społecznych, zdobycia doświadczeń i kwalifikacji zawodowych.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej wsparcie oferowane klientom GOPS jest całkowicie bezpłatne.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2011r., a w kolejnych latach planowana jest jego kontynuacja.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12.