Projekt systemowy „Jestem aktywny” w 2012r.

W dniu 13.12.2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

W spotkaniu wzięło udział 20 uczetników projektu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku – Pani mgr Katarzyna Janicka, Kierownik projektu oraz pracownicy socjalni zaangażowani w jego realizację.

Podczas spotkania obecny był również Zastępca Burmistrza Kłobucka – Pan mgr Marian Szyiński, który wraz z Kierownikiem GOPS wręczył uczestnikom certyfikaty udziału w projekcie.

 

 Podczas spotkania uczestnikom projektu oprócz certyfikatów wręczono również gadżety reklamowe promujące projekt.

 

*

 W dniach 06.11.2012r., 08.11.2012r., 12.11.2012r. oraz 20.11.2012r. odbyły się ostatnie konsultacje  w ramach porad prawnych.

Dyżury radców prawnych świadczone były dla uczestników projeku w okresie od kwietnia do listopada 2012r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

*

W dniu 09.11.2012r. odbyły się ostatnie zajęcia grupowe kończące cykl zajęć z psychologiem, w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

Głownym celem zajęć było zwiększenie wśród uczestników projektu, motywacji do działania, zaufania we własne siły, podniesienia poczucia własnej wartości oraz zwiększenie zdolności komunikacyjnych.

W dniach 14.11.2012r., 16.11.2012r. oraz 21.11.2012r. odbyły się również indywidualne konsultacje z psychologiem.

Z indywidualnych konsultacji z psychologiem skorzystali ci uczestnicy projektu, którzy wyrazili udziału w tej formie wsparcia.

*

W dniu 05.11.2012r. odbyły się ostatnie, podsumowujące zajęcia w ramach treningu aktywnego poszukiwania pracy.
Celem zajęć w ramach treningu było zwiększenie wśród uczestników projektu, wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

W trakcie zajęć przeprowadzona została ankieta badająca poziom zadowolenia uczestników projektu z udziału w zajęciach, jak również poziom realizacji celów.

*

W dniu 17.10.2012r. uczestnicy projektu wzieli udział w grupowych zajęciach w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

W ramach treningu umiejętności psychospołecznych uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z psychologiem. W indywidualnych konsultacjach z psychologiem wzieli udział ci uczestnicy projektu, którzy wyrazili chęć udziału w tej formie wsparcia.

 

*

W dniu 08.10.2012r. uczestnicy projektu „Jestem aktywny” wzięli udział w kolejnych zajęciach z doradcą zawodowym w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 

*

W dniach 01.10.2012r., 04.10.2012r., 10.10.2012r., 23.10.2012r. uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania porad prawnych, świadczonych przez radców prawnych zaangażowanych w realizację projektu.

*

W okresie od 03.09.2012r. do końca października 2012r., 8 uczestników projektu „Jestem aktywny” wzięło udział w kursie „Prawo Jazdy kat. B”. Kurs zorganizowała i przeprowadziła firma „Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego” Krystian Kiedos z Kłobucka.

Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

*

W okresie od czerwca do października 2012r. uczestnicy projektu „Jestem aktywny” mieli możliwość skorzystania z usług stomatologicznych.

Gabinetami odpowiedzialnymi za wykonanie usług były:

 – Gabibet stomatologiczny „R-Dent”,

– NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Prodent”.

 Z usług stomatologicznych skorzystało 18 uczestników projektu, którzy chęć udziału w tej formie wsparcia potwierdzili podpisami na liście.

*

 W dniach 03.09.2012r., 13.09.2012r., 25.09.2012r. oraz 26.09.2012r. odbyły się konsultacje indywidualne w ramach porad prawnych. Porad udzielali radcy prawni zaangażowani w realizację projektu.

*

W dniach 17.09.2012r. i 24.09.2012r. odbyły się ostatnie warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia poprowadził p. Wojciech Świderski – instruktor terapii uzależnień.

W warsztatach wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.

*

W dniach 12.09.2012r. oraz 19.09.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w ostatnim cyklu zajęć w ramach trenngu mediacji. Celem warsztatów było nabycie przez uczetników i uczestniczki projektu umiejętności rozwiązywania konfliktów. Zajęcia przeprowadziła p. Barbara Chybalska-Cichoń mediator sądowy.

*

W dniu 08.09.2012r. odbyło się spotkanie integracyjno – turystyczne w formie 1-dniowej wycieczki do Wrocławia. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin.

Spotkanie zorganizowało Biuro Usług Turystycznych „Solaris Travel” z Kłobucka.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Serca Wrocławia, Ostrowa Tumskiego, Ogrodu Botanicznego oraz Panoramy Racławickiej.
W ramach wycieczki uczestnikom projektu oraz ich rodzinom zapewniono również posiłki.

 

*

W sierpniu 2012r. 10 uczestniczek projektu wzięło udział w szkoleniu „Bukieciarstwo”. Organizoatorem szkolenia był Ośrodek Usług Oświatowych „Awans” z Lublińca.

Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się w okresie od 06.08.2012r. do 23.08.2012r., obejmowały łącznie 60 godzin zajęć dydaktycznych, w tym  15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: pojęcie florystyki – podstawowe terminy, historia dekoracji roślin, zasady prowadzenia kwiaciarni, zasady pracy kwiaciarki, znajomość i przechowywanie kwiatów ciętych, znajomość i pielęgnacja kwiatów doniczkowych, kompozycje wiązane (podstawowa technika skrętoległości, bukiet dekoracyjny, bukiet formalno – liniowy), ogólne zasady kompozycji kwiatów, kolory – funkcje i zastosowanie w bukieciarstwie, konstrukcje – technika i zastosowanie, florystyka ślubna (zasady ogólne, rodzaje bukietów, bukiet okrągły, bukiet wydłużony), florystyka pogrzebowa (zasady ogólne, rodzaje kompozycji, wiązanka pogrzebowa, dekoracja trumny), kompozycje w naczyniach, zasady pakowania bukietów – technika i materiały.

 \

*

W sierpniu 2012r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu odbywały się dyżury radców prawnych, z których korzystali uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy wsparcia w ramach projektu.

*

 W lipcu 2012r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu odbywały się dyżury radców prawnych, z których korzystali uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy wsparcia w ramach projektu.

*

W lipcu 2012r. 7 uczestników projektu wzięło udział w szkoleniu „Magzynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Organizoatorem szkolenia była firma Spółdzilenia Pracy „Oświata” z Częstochowy.

Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się w okresie od 18.07.2012r. do 30.07.2012r., obejmowały łącznie 60 godzin zajęć dydaktycznych.

 

 

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: zasady prowadzenia gospodarki magazynowej, podstawowe zasady korzystania z komputera, obsługa systemów operacyjnych Windows, obsługa komputerowych programów gromadzenia i przetwarzania danych, komputerowego programu użytkowego „magazyn-hurtownia” oraz obsługa kas fiskalnych.

*

W czerwcu 2012 uczestnicy projektu pt. „Jestem aktywny” mieli możliwość skorzystania z konsultacji prawniczych.

W dniu 18.06.2012r. odbył się dyżur radcy prawnego – Pani Ewy Recha, natomiast w dniu 19.06.2012r. dyżur pełnił radca prawny – Pan Tomasz Głębocki.

*

W okresie od 28.05.2012r. do 27.06.2012r. odbywały się zajęcia w ramach szkolenia „Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych”, obejmowały łącznie 67 godzin zajęć, w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych dla każdego z uczestników kursu.

W szkoleniu uczestniczyło 6 osób – 3 uczestniczki i 3 uczestników projektu „Jestem aktywny”.

Organizatorem szkolenia była firma Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego z Kłobucka

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Czestochowie

*

W dniach 17.05.2012r., 18.05.2012r., 24.05.2012r. i 25.05.2012r. oraz 28.05.2012r., 29.05.2012r., 30.05.2012r. i 31.05.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach obsługi komputera i internetu. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku i przeprowadzone zostały przez nauczyciela zatrudnionego w w/w szkole.

Głównym celem zajęć było nabycie przez uczestników projektu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania pracy, tj. obsługi komputera i pakietu biurowego oraz internetu.

*

 

W dniach 24.05.2012r. oraz 28.05.2012r. odbyły się dyżury radcy prawnego – Pani Ewy Recha.

Z konsultacji prawniczych skorzystali uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy wsparcia w ramach projektu.

*

W dniach 14.05.2012r. i 22.05.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w grupowych zajęciach z terapeutą uzależnień – Panem Wojciechem Świederskim – w ramach warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Podczas zajęć prowadzący zapoznał uczestników projektu z podstawowymi informacjami na temat uzależnień, tj. rodzajami uzależnień i mechanizmami ich powstawania, objawami i skutkami uzależnień oraz rodzajami terapii.

Kolejny cykl zajęć w ramach treningu mediacji planowany jest na wrzesień 2012r.

*

W dniu  09.05.2012r. odbyły się ostatnie w tym cyklu grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – Panią Barbarą Bakunowicz w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 Podczas w/w zajęć omówiono metody aktywnego poszukiwania pracy.

Kolejny cykl zajęć w ramach treningu mediacji planowany jest na październik i listopad 2012r.

*

W dniach  07.05.2012r. oraz 21.05.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w grupowych zajęciach z mediatorem – Panią Barbarą Chybalską – Cichoń  w ramach treningu mediacji.

Podczas zajęć prowadząca omówiła zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz sytuacji konfliktowej.

Kolejny cykl zajęć w ramach treningu mediacji planowany jest na wrzesień 2012r.

*

W dniu 04.05.2012r. odbyły się ostatnie w tym cyklu grupowe zajęcia w ramach treningu umiejętności psychospołecznych prowadzone przez Panią Agatę Woźniak – Krakowian.

Podczas zajęć omówiono zasady budowania i doskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Kolejny cykl zajęć w ramach treningu umiejętności psychospołecznych planowany jest na październik i listopad 2012r.

*

W dniach 23.04.2012r. oraz 30.04.2012r. odbyły się dyżury radcy prawnego – Pani Ewy Recha.

Z konsultacji prawniczych skorzystali uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy wsparcia w ramach projektu.

*

W dniu 04.04.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w grupowym spotkaniu z psychologiem – Panią Agatą Woźniak – Krakowian w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

W dniach 11.04.2012r., 13.04.2012r., 16.04.2012r., 18.04.2012r. oraz 23.04.2012r. odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem, podczas których psycholog dokonał analizy predyspozycji zawodowych uczestniczek i uczestników projektu.

*

W dniu 02.04.2012r. odbyło się pierwsze grupowe spotkanie z doradcą zawodowym Panią Barbarą Bakunowicz w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 

Podczas pierwszych zajęć doradca zawodowy dokonał analizy potrzeb uczestników i uczestniczek projektu w celu dostosowania do nich  programu prowadzonych zajęć.

W dniach  05.04.2012r., 11.04.2012r., 12.04.2012r., 13.04.2012r. oraz 16.04.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

Podczas spotkań indywidualnychi doradca zawodowy dokonał analizy predyspozycji zawodowych uczestniczek i uczestników projektu.

*

 W dniu 21.03.2012r. odbyło się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników projektu, których obecność na spotkaniu była ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w projekcie.

W spotkaniu wzięła udział p. Katarzyna Janicka – Kierownik tut. Ośrodka, Kierownik Projektu oraz pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu.

 

Podczas spotkania zapoznano uczestników z celami projektu oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

*

W miesiącu lutym 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku, dotyczące współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”.

*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, w styczniu 2012r. rozpoczął realizację piątej edycji projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, w tym osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Klobuck będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy GOPS w Kłobucku.

     W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań: warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, treningu umiejętności psychospołecznych, warsztatów profilaktyki uzależnień i treningu mediacji. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z porad prawnych, usług stomatologicznych, kursów i szkoleń zawodowych (w zalezności od indywidualnych potrzeb i sytuacji na lokalnym  rynku pracy) oraz udziału w spotkaniach o charakterze integracyjnym.

     Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej wsparcie oferowane klientom GOPS jest całkowicie bezpłatne.

     Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.