Projekt systemowy „Jestem aktywny” w 2013r.

W dniu 12.12.2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników, którzy zakończyli swój udział w projekcie.

 W spotkaniu wzięła udział Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku – Pani mgr Katarzyna Janicka, Kierownik Projektu – Pani mgr Małgorzata Spalik oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Burmistrza Kłobucka – Pan mgr Marian Szyiński, który wraz z Panią Kierownik rozdał uczestnikom certyfikaty uczestnicywa w projekcie oraz gadżety reklamowe promujące projekt.

*

W dniach 07.11.2013r., 13.11.2013r. oraz 18.11.2013r. odbyły się ostatnie dyżury w ramach porad prawnych udzielanych przez zaangażowanych w realizację projektu radców prawnych.

*

W październiku i listopadzie 2013r. 7 uczestników projektu kontynuowało swój udział
w kursie „Prawo Jazdy kat. B”.

W ramach kusu, każdy z nich odbył 30 godzin zajęć praktycznych, których godziny dostosowane były do potrzeb i możliwości czasowych oraz mobilności uczestników projektu.

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu oraz przystąpili do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie.

*

W dniach 14.10.2013r. oraz 04.11.2013r. odbyły się grupowe zajęcia w ramach „Treningu umiejętności psychospołecznych”. W ramach treningu w dniach 18.10.2013r., 21.10.2013r., 22.10.2013r. i 28.10.2013r. odbyły się również indywidualne konsultacje z psychologiem.

Listopadowe zajęcia zakończyły cały cykl zajęć w ramach treningu. Po jego zakończeniu psycholog przeprowadziła ankietę ewaluacyjną, której wyniki znajdują cię w dokumentacji projektu.

*

W dniach 08.10.2013r. oraz 05.11.2013r. odbyły się zajęcia w ramach „Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy”. Zajęcia kończyły cykl spotkań z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu warszatów uczestnicy projektu wypełnili ankietę, której wyniki opracował i przekazał do tut. Ośrodka,  doradca zawodowy odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatów.

*

W dniach 07.10.2013r., 10.10.2013r. oraz 16.10.2013r. odbyły się dyżury świadczone przez radców prawnych, zaangażowanych  w realizację projektu.

*

W październiku 2013r. zakończone zostały usługi stomatologiczne, z których skorzystało 18 uczestników projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”. Celem wizyt było podniesienie wśród uczestników świdomości w zakresie dbania o własne zdrowie, higienę osobistą i estetykę.

*

 W dniach 18.09.2013r. oraz 19.09.2013r. uczestnicy projektu wzięli udział w ostatnim cyklu zajęć w ramach Treningu mediacji.

Po zakończonym trenigu, mediator – p. Barbara Chybalska-Cichoń przeprowadziła ankietę ewaluacyjną dotyczącą nabycia przez uczestników wiedzy na temat konfliktu, jego znaczenia w życiu, faz sporu i możliwości zachowań w trakcie jego trwania. Trening mediacji umożliwił uczestnikom uświadomienie sobie własnych zachowań w konflikcie, a także nabycia nowych umiejętności ich rozwiązywania poprzez mediacje.

*

 W dniu 21.09.2013r. odbyło się spotkanie integracyjno-turystyczne w formie 1-dniowej wycieczki krajowej do Warszawy dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin.

 W spotkaniu chęć udziału wyraziło 17 uczestników projektu wraz z członkami rodzin w łącznej liczbie 40 osób.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Usług Turystycznych „Solaris Travel” z Kłobucka.

 

 

 Program wycieczki obejmował zwiedzanie: Łazienek Królewskich, przejazd Traktem Królewskim, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego.

Podczas wycieczki uczestnikom projektu oraz ich rodzinom zapewniono posiłki.

*

 W dniach 09.09.2013r. oraz 23.09.2013r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Po zakończonych zajęciach terapeuta – p. Wojciech Świderski przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych warsztatów.

*

 W dniu 02.09.2013r. siedmiu uczestników projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” rozpoczęło swój udział w kursie „Prawo Jazdy kat. B”.

Kurs realizowany będzie w okresie od września do listopada 2013r.

Kurs zorganizowany został przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Marcin Sobiś z Kłobucka.

W ramach kursu uczestnicy projektu odbędą 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Kurs zakończy się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie.

*

W okresie od 01.08.2013r. do 12.08.2013r. 11 uczestniczek projektu wzięło udział w szkoleniu „Bukieciarstwo”, które przeprowadzone zostało przez firmy: „LUGA” Glińska Agnieszka i Z.P.U. Alicja Glińska, działającymi wspólnie w ramach konsorcjum.

 

Szkolenie obejmowało łącznie 60 godzin zajeć, w tym 13 godzin zajęć teoretycznych i 47 godzin zajęć praktycznych.

Tematami prowadzonych zajęć były m.in.: podstawowe pojęcia i zgadnienia z zakresu florystyki, zasady tworzenia kompozycji, wykonywanie bukietów  okolicznościowych, wiązanek ślubnych, komunijnych , wieńców i bukietów pogrzebowych, układanie kwiatów w naczyniach.

Uczestniczki szkolenia uzyskały certyfikaty ukończenia w/w kursu.

*

 W okresie od 19.07.2013r. do 30.07.2013r. 10 uczestników projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” wzięło udział w szkoleniu „Magazynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasy fiskalnej”.

Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła firma „LUGA” z Częstochowy.

Szkolenie zakończyło się egzaminem.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia kursu.

*

 W dniach 01.07.2013r., 03.07.2013r. oraz 04.07.2013r. odbyły się indywidualne konsultacje z radcami prawnymi zaangażowanymi w realizację projektu.

*

Od czerwca 2013r. uczestnicy projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” mają możliwość skorzystania z usług stomatologicznych.

Z usług korzystać będą ci uczestnicy projektu, którzy zadeklarowali udział w tej formie wsparcia w ramach projektu.

Usługi stomatologiczne realizowane będą w okresie od czerwca do października 2013r.

 *

 W czerwcu 2013r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu odbywały się dyżury radców prawnych, świadczonych przez prawników zaangażowanych w realizację projektu.

*

W czerwcu 2013r. 6 uczestników projektu kontynuowało udział w szkoleniu „Kierowca wózków jesdniowych z wymianą butli gazowych”.

Szkolenie obejmowało 52 godziny zajęc teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego z Częstochowy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

*

W maju 2013r. rozpoczęło się szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna jest firma Szkoła Jazdy Kierowców. Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos z Kłobucka.

 Szkolenie realizowane będzie w okresie od maja do czerwca 2013r.

 

*

 W dniach 06.05.2013r., 21.05.2013r. oraz 23.05.2013r. uczestnicy projektu skorzystali również z porad, udzielanych przez radców prawnych, zatrudnionych w ramach projektu.

*

W dniach 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 i 24 maja 2013r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w „Warsztatach obsługi komputera i internetu”.

Zajęcia realizowane były w sali komputerowej Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku.

Zajęcia w ramach warsztatów przeprowadził nauczyciel informatyki – p. Jaroslaw Trzepióra.

*

 Dnia 14.05.2013r. odbyły się ostatnie zajęcia I cyklu zajęć w ramach „Treningu umiejętności psychospołecznych”.

Po zakończonym cyklu zajęć psycholog przeprowadziła analizę potrzeb zawodowych i indywidualnych uczestników i uczestniczek projektu.

*

 W dniach 13.05.2013r. oraz 27.05.2013r. odbyły się grupowe zajęcia w ramach warsztatów profilaktyki uzależnień, prowadzonych przez terapeutę uzależnień p. Wojciecha Świderskiego.

Celem warsztatów było zdobycie wiedzy z zakresu różnego rodzaju uzależnień, współuzależnień oraz sposobów zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami.

*

W dniach 8 i 9 maja 2013r. odbyły się grupowe zajęcia w ramach „Treningu mediacji”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez mediatora – p. Barbarę Chybalską – Cichoń. Celem zajęc było nabycie przez uczestnków i uczestniczki projektu umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

Po zakończeniu zajęć przeprowadzona została ankieta badająca potrzeby osób biorących udział w projekcie.

*

 W dniu 07.05.2013r. odbyły się grupowe zajęcia w ramach Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, które kończyły pierwszy cykl zajęć z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu pierwszego cyklu zajęć doradca zawodowy dokonał analizy potrzeb i predyspozycji uczestników i uczestniczek projektu.

*

W ramach projektu systemowego pt. „Jestem aktywny”  uczestnicy mają również możliwość skorzystania z porad udzielnaych przez radców prawych.

W kwietniu 2013r. dużury radców prawnych odbyły się w dniach 17.04.2013r., 22.04.2013r. oraz 25.04.2013r. i skorzystali z nich ci uczestnicy projektu, którzy wyrazili chęć skorzystania z tej formy wsparcia.

 

*

 W dniu 16.04.2013r. odbyło się pierwsze grupowe spotkanie z doradcą zawodowym, w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Doradcą zawodowym odpowiedzialnym za przeprowadzenie warsztatów jest p. Barbara Bakunowicz.

 W ramach warsztatów uczestnicy skorzystali również z indywidualnych konsultacji. Podczas konsultacji doradca zawodowy dokonał analizy potrzeb zawodowych uczestników i uczestniczek projektu.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym odbyły się w dniach 17.04.2013r., 18.04.2013r., 19.04.2013r., 23.04.2013r. oraz 24.04.2013r.

*

W dniu 15.04.2013r. odbyło się pierwsze grupowe spotkanie uczestników projektu w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

 

W ramach treningu umiejętności psychospołecznych uczestnicy wzięli również udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem, które odbyły się w dniach 19.04.2013r., 22.04.2013r., 23.04.2013r. oraz 26.04.2013r. Podczas indywidualnych konsultacji psycholog dokonała analizy predycpozycji zawodowych uczestników i uczestniczek projektu.

*

W dniu 19.03.2013r. odbyło się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne dla uczestników projektu pt. „Jestem aktywny”. W spotkaniu wzięła udział Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku – p. Katarzyna Janicka, Kierownik projektu, pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu oraz 20 uczestników, których obecność na spotkaniu była ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w projekcie.

 *

W miesiącu lutym 2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zakończył nabór uczestników do projektu pt. „Jestem aktywny” w 2013r.

 W lutym 2013r. rozpoczęto nabór podwykonawców odpowiedzialnych z przeprowadzenie poszczególnych form wsparcia oferowanych w ramach projektu.

 

 *

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w styczniu 2013r. rozpoczął realizację drugiej edycji dwuletniego projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt zakłada aktywizację osób:

– zamieszkujących na terenie Gminy Kłobuck,

– korzystających z pomocy GOPS,

– będących w wieku aktywności zawodowej,

– zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku,

– nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,

– niepełnosprawnych.

W ramach projektu planuje się realizację następujących form wsparcia:
– zajęcia z psychologiem,

– zajęcia z doradcą zawodowym,

– zajęcia z mediatorem,

– zajęcia z terapeutą uzależnień,

– zajęcia z informatykiem,

– porady prawne,

– usługi stomatologiczne,

– kursy i szkolenia zawodowe,

– spotkanie o charakterze integracyjno – turystycznym.

Udział w oferowanych formach wsparcia jest całkowicie bezpłatny, dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie uzyskać można w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 lub pod numerem telefonu 34 373 5100

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie zakończy się w dniu 31.01.2013r.