Projekt systemowy „Jestem aktywny” w 2014r.

W dniu 18.12.2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pt.”Jestem aktywny”.

 W spotkaniu wzięła udział Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku – Pani Katarzyna Janicka, Kierownik Projektu – Pani Małgorzata Spalik oraz pracownik socjalny zaangażowany w realizację projektu. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił również Burmistrz Kłobucka Pan Jerzy Zakrzewski oraz jego zastępca Pan Rafał Ściebura, który wraz z Panią Kierownik wręczył uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

*

W grudniu 2014r. odbyły się ostatnie dyżury w ramach porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego zaangażowanego w realizację projektu.

*

W listopadzie 2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem w ramach treningu umiejętności psychospołecznych. Listopadowe zajęcia zakończyły cykl zajęć z psychologiem, oferowanych uczestnikom w ramach projektu.

*

30 listopada 2014r. 13 uczestników i uczestniczek projektu zakończyło 3-miesięczne staże zawodowe, natomiast dwie uczestniiczki projektu  w ramach oferowanych  form aktywizacji zawodowej zakończyły pracę na podstawie umów zawartych przez tut. Ośrodek z pracodawcami.

 Dzięki tym formom zatrudnienia uczestnicy i uczestniczki projektu mieli możliwość zwiększenia swoich szans oraz atrakcyjności na rynku pracy.

*

W październiku 2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w ostatnich grupowych zajęciach w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Po zakończeniu warszatów uczestnicy projektu wypełnili ankietę, której wyniki opracował i przekazał do tut. Ośrodka,  doradca zawodowy odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatów.

*

W dniach 22.09.2014r. oraz 29.09.2014r. odbyły się ostatnie grupowe spotkania uczestników projektu w ramach treningu umiejętności psychospołecznych, natomiast  w dniach 25.09.2014r. i 30.09.2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w ostatnich grupowych zajęciach w ramach warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

  *

W dniu 21.09.2014r. odbyło się spotkanie integracyjno – turystyczne w formie 1 -dniowej wycieczki do Sandomierza, w którym wzięli udział uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin.

 

Program wycieczki obejmował m.in. rejs statkiem po Wiśle,  zwiedzanie Bramy Opatowskiej, Bazyliki Katedralnej,  sandomierskich lochów z XIV wieku. Wąwozu św. Katarzyny.

*

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz harmonogramem jego realizacji 13 uczestników i uczestniczek  projektu od miesiąca września odbywa 3 – miesięczny staż zawodowy, natomiast 2 uczestniczki projektu w ramach oferowanych  form aktywizacji zawodowej podjęły zatrudnienie na podstawie umów zawartych przez tut. Ośrodek z pracodawcami.

 Zastosowane formy aktywizacji mają na celu umożliwienie uczestnikom nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie ich szansy na podjęcie pracy.

 *

W miesiącu sierpniu 2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnym spotkaniu grupowym w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 *

W dniu 14.08.2014r. sześć uczestniczek projektu  zakończyło udział w szkoleniu „Kosmetyka, stylizacja paznokci, pielęgnacja dłoni i stóp”.

Szkolenie obejmowało łacznie 180 godzin zajęć.

Potwierdzeniem nabycia przez uczestniczki projektu  kwalifikacji w tym zakresie  są wystawione przez firmę szkoleniową zaświadczenia.

*

W okresie od 01.08.2014r. do 14.08.2014r. pięci uczestników projekto wzięło udział w szkoleniu

„Magazynier z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Szkolenierealizowane było przez Spółdzielnię Pracy „Oświata” z Częstochowy i obejmowało łącznie 60 godzin zajęć.

*

W dniu 28.07.2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnych zajęciach w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

W dniu 08.07.2014r. 15 uczestniczek projektu wzięło udział w warsztatach z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych.

Zajęcia w ramach w/w warsztatów przeprowadziła Pani Marta Leżańska – Kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

*

W dniu 02.07.2014r. 7 uczestniczek projektu rozpoczęło udział w szkoleniu „Kosmetyka, stylizacja paznokci, pielęgnacja dłoni i stóp”.

Szkolenie realizowane jest przez firmę Spółdzielnia Pracy „Oświata” z Częstochowy.

*

 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie od czerwca do października 2014r. uczestnicy projektu w ramach zadania „Aktywna integracja” korzystać będą z usług stomatologicznych wykonywanych przez: Przychodnię stomatologiczną „Prodent” oraz Gabinet Stomatologiczny „R – Dent”.

*

W dniu 25.06.2014r. trzech uczestników projektu zakończyło udział w szkoleniu „Brukarz” preprowadzonym przez firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych.

Szkolenie obejmowało łacznie 62 godziny zajęć, zakończyło się egzminem i wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu.

Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli je z wynikiem pozytywnym

*

W czerwcu 2014r. w ramach Zadania „Aktywna integracja” uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnych  zajęciach z mediatorem, które zakończyły cykl spotkań w ramach treningu mediacji.

 *

W dniu 30.05.2014r. trzech uczestników projektu rozpoczęło udział w szkoleniu „Brukarz”.

Zajęcia teoretyczne w ramach w/w szkolenia realizowane będą do dnia 09.06.2014r., po ich zakończeniu uczestnicy kursu rozpoczną praktyczną częśc kursu

w firmie brukarskiej w Częstochowie.

 *

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w miesiącu maju 2014r. odbyły się grupowe spotkania uczestników projektu w ramach treningu mediacji.

*

W ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej w m-cu kwietniu 2014r. dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, które prowadzone były przez terapeutę uzależnień.

*

W kwietniu 2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnych grupowych spotkaniach w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i treningu umiejętności psychospołecznych.

*

W ramach projektu „Jestem aktywny” w okresie od marca 2014r. do listopada 2014r. uczestnicy projektu korzystać mogą  z  porad prawnych.

Dyżury radcy prawnego odbywają się w siedzibie GOPS w Kłobucku.

*

W miesiącu marcu uczestnicy projektu wzięli udział w grupowych i indywidualnych spotkaniach w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz grupowych i indywidualnych spotkaniach z psychologiem  odbywających się w ramach treningu umiejętności psychospołecznych.

*

W dniu 11.03.2014r. odbyło się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne, w którym wzięło udział 25 osób chętnych do udziału w projekcie, Kierownik GOPS –              mgr K. Janicka. Kierownik Projektu – M. Spalik oraz dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji projektu – W. Antczak i K. Matysiak – Wilk.

Udział w spotkaniu był ostatecznym potwierdzeniem chęci udziału w projekcie.

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom cele projektu, oferowane formy wsparcia oraz zapoznano ich z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

*

W lutym 2014r. zakończona została rekrutacja uczestników do udziału w projekcie systemowym pt. „Jestem aktywny” na rok 2014.

 Rozpoczęto procedurę naboru podwykonawców odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych form wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w styczniu 2014r. rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu systemowego pt. „Jestem aktywny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt zakłada aktywizację osób zamieszkujących na terenie Gminy Kłobuck, korzystających z pomocy GOPS, będących w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu planuje się realizację następujących form wsparcia:
– zajęcia z: psychologiem, doradcą zawodowym, mediatorem, terapeutą uzależnień, porady prawne, usługi stomatologiczne, szkolenia zawodowe, szkolenie z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych, staże i/lub praktyki i/lub zatrudnienie oraz spotkanie o charakterze integracyjno – turystycznym.

Udział w oferowanych formach wsparcia jest całkowicie bezpłatny, dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie uzyskać można w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie zakończy się w połowie lutego 2014r.