Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
9) numer PESEL;
10) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Uwaga! Osoby z Ukrainy, które nie przekroczyły granicy ukraińsko-polskiej bezpośrednio a przez inne państwa, nie mają – według zapisów specustawy – statusu uchodźcy. Nie przysługują im więc świadczenia, ani nie mogą otrzymać numeru PESEL.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS Kłobuck, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Uwaga! Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty świadczenia uzależniony jest od przekazania środków przez stronę rządową. Prosimy o cierpliwość!

З 16 березня приймаються заяви на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих з особи на утримання, включаючи харчування, одяг, взуття, особистий догляд та проживання. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого та внесені до реєстру PESEL. У Kłobuck заявки прийматимуться в GOPS Kłobuck.

Заява про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Інформація, зібрана під час отримання заявок на пільги:
1) Ім’я (імена) та прізвище;
2) Дата народження;
3) Громадянство;
4) Стать;
5) Тип документа, на якому базується межа;
6) Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
7) Адреса проживання;
8) Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;
9) Номер PESEL;
10) Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер).

Заявки доступні в штаб-квартирі GOPS Kłobuck з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 15:00.

Увага! Термін розгляду заяви та виплати допомоги залежить від перерахування коштів урядом. Будь ласка, будьте терплячі!