Informacja dotycząca programu Dobry Start

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia;
  • przez bankowość elektroniczną;
  • przez portal PUE ZUS.

Komunikat

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie proszeni są o niepozostawianie ww. rzeczy przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Tekstylia można przekazać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu odbioru rzeczy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu pod numerem 34 37 35 100.

Projekt „Młodzi na start”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30. roku życia, które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

Oferujemy dotacje w wysokości 23 050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod numerem telefonu 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się od dnia 17.06.2021 do wyczerpania miejsc w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Realizacja zadań projektowych

W ramach Programu Aktywności loklanej rozpoczęły się prace porządkowe przy bloku komunalno-socjalnym, znajdującym się przy ul. Orzeszkowej 1.

Mieszkańcy bloku wraz z uczestnikami projektu oraz pracownikami Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku przygotowują miejsce, w którym po położeniu kostki brukowej ustawione będą pojemniki na odpady, odnawiają balustradę klatki schodowej oraz ogrodzenie bloku, porządkują również teren wokół bloku, przygotowując miejsce do posadzenia krzewów oddzielających przestrzeń podwórka od ulicy.

Zapytanie o cenę – poradnictwo prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje świadczenie usługi nieodpłatnej porady prawnej dla uczestników projektu.

W skład przedmiotu świadczonej usługi wchodzą działania dostosowane do indywidualnej sytuacji uczestnika projektu, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Usługodawca przewiduje realizację 160 godzin świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2022 r. (2 godziny tygodniowo x 20 miesięcy). Harmonogram pracy ustala Wykonawca usługi.

Świadczenie porad prawnych odbywałoby się w Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4 – siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto 60-minutowej porady.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd do miejsca udzielania porad prawnych.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej usługi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne kwalifikacje.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do 13 maja 2021 r. (czwartek), do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi nieodpłatnej porady prawnej dla uczestników projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 160h x ……… zł = ……… zł).”.

Informacja o trwałości projektu

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „KŁOBUCKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH”

W związku z zakończeniem projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięce).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług określonych w projekcie.

Informację o przedmiotowej kwestii można uzyskać kontaktując się z tutejszym Ośrodkiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wizyty osobistej, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zapytanie o cenę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje świadczenie usługi prowadzenia konsultacji psychologicznych/psychoterapii dla uczestników projektu.

Usługodawca przewiduje realizację 400 godzin świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2022 r. (5 godzin tygodniowo x 20 miesięcy).

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto 60-minutowej usługi.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd na zajęcia.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej usługi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne kwalifikacje.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do 4 maja 2021 r. (wtorek), do godziny 12:00.

Wzrocowy adres maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usług dotyczących prowadzenia konsultacji psychologicznych/psychoterapeutycznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 400 h x ……… zł. = ……… zł.)”.