Wolontariat – zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach świadczenia wsparcia w formie wolontariatu w zakresie pomocy osobom ubogim lub zagrożonym ubóstwem, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Chcielibyśmy, aby Państwa uczestnictwo w projekcie rozwijało i wspierało ideę wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Kłobuck. Wierzymy, że czynny udział w wolontariacie oprócz nabycia cennych umiejętności będzie miał także wymierny wpływ na postrzeganie i propagowanie przez Państwa chęci pomocy innym osobom, a wspólne działania przyczynią się do aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz motywowaniu do działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku Panią Iloną Telenga.

Telefon: 34 37 35 100
Adres e-mail: itelenga@gopsklobuck.pl

Projekt pn. „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”

Zakres projektu:
W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli (biurka, krzesła, podnóżki, podstawki pod dokumenty) i sprzętu komputerowego (monitory, myszki, klawiatury, lampki biurkowe).

Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne.

Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników z zakresu:

 • ergonomia pracy na stanowisku biurowym;
 • obsługa trudnego klienta;
 • profilaktyka wypalenia zawodowego;
 • profilaktyka wzroku – warsztaty.

Natomiast dla personelu zarządzającego dodatkowo szkolenie z zakresu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowia.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 23 kobiet-pracowników administracyjno-biurowych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020–31.05.2021.

Finansowanie i realizacja projektu:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Wartość projektu: 104 038,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 91 554,10 zł (wkład UE: 88 432,93 zł).

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 roku.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kłobuck, a Realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Wyniki konkursu wielkanocnego!

W dniu 01.04.2021 r. komisja konkursowa w składzie:

 • Sylwia Piątkowska – przewodnicząca;
 • Krzysztof Chamarowski – członek;
 • Łukasz Chojnowski – członek,

oceniła prace złożone w ramach konkursu wielkanocnego organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizujący projekt pn. Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W ramach konkursu zgłoszono 24 prace:

 • 6 prac zostało zgłoszonych w I kategorii – osoby dorosłe;
 • 9 prac złożono w ramach II kategorii – dzieci poniżej 10. roku życia, którzy wykonywali pracę wspólnie z rodzicami;
 • również 9 prac zgłoszono w III kategorii (dzieci i młodzież od 11. do 18. roku życia).

KATEGORIA I

I miejsce – Małgorzata Sołtysiak
II miejsce – Aneta Kosowska
III miejsce – Tomasz Ficek

KATEGORIA II

I miejsce – Wiktor Pabiś
II miejsce – Jakub Rybak
III miejsce – Józef Nowojski

KATEGORIA III

I miejsce – Paweł Kotowicz
II miejsce – Julia Rybak
III miejsce – Zofia Rybak

WYRÓŻNIENIA:

Justyna Smolińska
Katarzyna Sokołowska
Małgorzata Pleban
Patryk Kotowicz
Wiktor Słonka
Nadia Merta
Julia Królikowska
Maja Królikowska
Oliwia Moskal

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione zostały nagrodzone bonami do:

 • sklepu „Cepelius” D.H. Anatol, ul. Wyszyńskiego 16, 42-100 Kłobuck;
 • pizzerii LUZ, ul. Baczyńskiego 2a, 42-100 Kłobuck;
 • księgarni SOWA, ul. 11-go Listopada 19, 42-100 Kłobuck.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Program 500 Plus – informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Tutejszy Ośrodek prosi o NIE składanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, które ma już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, natomiast tradycyjnie papierowo od kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentamiUstalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r.do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.do 31 października 2021 r.

W 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie ustalane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wszystkie osoby chcące ubiegać się o przyznanie świadczenia wychowawczego do maja 2021 r., powinny wypełnić wniosek zaznaczając ze ubiegają się o świadczenie na okres zasiłkowy 2019/2021.

Osoby, które składają wniosek o kontynuację świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. powinny wypełnić wniosek zaznaczając, że ubiegają się o świadczenie na okres zasiłkowy 2021/2022.

Uwaga!

Wnioski złożone w okresie od 1 lutego 2021 r. do maja 2021 r. które będą złożone na okres 2021/2022 nie uprawniają do przyznania świadczenia za ww. miesiące!

W związku z powyższym osoby, które nie pobierają na ten moment świadczeń wychowawczych, winny złożyć dwa wnioski na okres 2019/2021 (obecny okres zasiłkowy) oraz wniosek na okres 2021/2022.

Uprzejmie prosimy rodziny, których członkowie pracują za granica o uważne wypełnienie we wniosku tabeli: dane członków rodziny przebywających za granicą.

Wniosek zawiera informacje jakie dane są wymagane do ustalenia koordynacji. Prosimy również, aby członek rodziny, który składa wniosek i przebywa wraz z dziećmi w Polsce, złożył oświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej tj., czy pozostaje w zatrudnieniu i od kiedy, bądź czy jest osoba bezrobotna z prawem do zasiłku lub bez takiego prawa.

WNIOSEK NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

OFICJALNY INFORMATOR

Konkurs wielkanocny

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), dzieci wraz z rodzicami poniżej 10. roku życia (taki zespół przedstawia jedną pracę), dzieci i młodzież od 11. do 18. roku życia, zamieszkujące teren rewitalizacji miasta Kłobuck.

Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia);
 • dzieci poniżej 10. roku życia wykonujące pracę wspólnie z rodzicami;
 • dzieci i młodzież od 11. do 18. roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką umieszczoną na odwrocie. Metryczka powinna zawierać imię i nazwisko lub imię i nazwisko dziecka, jego wiek wraz z danymi rodzica.

Zasady zgłaszania prac konkursowych:

 • praca może być wykonana dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej;
 • każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy;
 • prace należy dostarczyć do 29 marca 2021 r.;

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla laureatów konkursu nastąpi 1 kwietnia 2021 roku.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI [DOCX]

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI [DOCX]

Zapytanie o cenę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Kwota dofinansowania wynosi 663 695,33 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje organizację warsztatów profilaktycznych, w tym warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień – od alkoholu, narkotyków, hazardu, ale także tych „nowocześniejszych” – internetu, mediów społecznościowych, smartfonów, komputera.

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, warsztaty odbywałaby się w niewielkich grupach, maksymalnie czteroosobowych.

Realizator w ramach wydatku przewiduje również terapię dla osób już uzależnionych (indywidualną lub grupową, maksymalnie 4 osoby) – pod warunkiem chęci ze strony uczestników projektu do uczestniczenia w tego typu zajęciach.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę 45-minutowego warsztatu/sesji terapii.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd na zajęcia.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do 19 marca 2021 r. (piątek), do godziny 12:00.

Opis Podprogramu 2020 w ramach POPŻ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020-sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020-sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Częstochowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY  4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI  4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU  3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE  2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY  2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA  3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY   10 0,5 5,00
MLEKO UHT  7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY  4 1 4
PASZTET DROBIOWY  2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE  2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  5 0,3 1,50
FILET W OLEJU  7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY  2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY  4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA  8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY  1 0,5 0,50
 • Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

POPŻ 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Infolinia dotycząca transportu (dowozu) na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2

UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU!
796 533 530

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zgłaszanie potrzeby skorzystania z transportu na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 i uzyskania informacji w tym zakresie odbywa się poprzez telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych (infolinia) pod numerem telefonu +48 796 533 530, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

UWAGA! Osobami uprawnionymi do transportu (dowozu) są WYŁĄCZNIE:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami;
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia usługę transportu (dowozu), nie zaś usługę opieki nad osobą jej wymagającą, w tym z niepełnosprawnościami. Opiekun takiej osoby jest wskazany podczas transportu na szczepienie!

W zgłoszeniu należy podać dane osoby uprawnionej do szczepienia, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, datę urodzenia, numer telefonu do kontaktu.

Dodatkowo, w celu weryfikacji osób uprawnionych do transportu (dowozu), pracownik przyjmujący zgłoszenie może zażądać podania następujących danych: data wydania, numer oraz nazwa organu, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio orzeczenie o I grupie inwalidzkiej.

Transport (dowóz) może być realizowany w formie indywidulanej lub zbiorowej – z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych oraz odpowiedniej opieki wobec osób tego wymagających.