Projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

Projekt pt. ,,Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Projektodawca przewiduje udział w projekcie 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na okres 24 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działalność Centrum Integracji i Aktywności Społecznej prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Osiągnięcie celu, o którym mowa powyżej będzie możliwe w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

  • działalność animatorów lokalnych;
  • działalnosć Akademii Lidera (usług wspomagania kompetencji społecznych);
  • pomoc prozatrudnieniową realizowaną przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku;
  • wolontariat;
  • usługi prawne;
  • usługę wsparcia psychologicznego;
  • strategiczne imprezy integracyjne.

Odbiorcami projektu są społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioskowane dofinansowanie: 663 695,33 zł
Całkowita wartość projektu: 698 626,66 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. W razie pytań służymy pomocą – w dobie pandemii preferujemy kontakt telefoniczny (34 37 35 100) lub mailowy (sekretariat@gopsklobuck.pl).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

MAPA OBSZARU REWITALIZACJI