Projekt pn. „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”

Zakres projektu:
W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli (biurka, krzesła, podnóżki, podstawki pod dokumenty) i sprzętu komputerowego (monitory, myszki, klawiatury, lampki biurkowe).

Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne.

Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników z zakresu:

  • ergonomia pracy na stanowisku biurowym;
  • obsługa trudnego klienta;
  • profilaktyka wypalenia zawodowego;
  • profilaktyka wzroku – warsztaty.

Natomiast dla personelu zarządzającego dodatkowo szkolenie z zakresu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowia.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 23 kobiet-pracowników administracyjno-biurowych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020–31.05.2021.

Finansowanie i realizacja projektu:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Wartość projektu: 104 038,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 91 554,10 zł (wkład UE: 88 432,93 zł).

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 roku.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kłobuck, a Realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.