Wolontariat – zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach świadczenia wsparcia w formie wolontariatu w zakresie pomocy osobom ubogim lub zagrożonym ubóstwem, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Chcielibyśmy, aby Państwa uczestnictwo w projekcie rozwijało i wspierało ideę wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Kłobuck. Wierzymy, że czynny udział w wolontariacie oprócz nabycia cennych umiejętności będzie miał także wymierny wpływ na postrzeganie i propagowanie przez Państwa chęci pomocy innym osobom, a wspólne działania przyczynią się do aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz motywowaniu do działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku Panią Iloną Telenga.

Telefon: 34 37 35 100
Adres e-mail: itelenga@gopsklobuck.pl