Zapytanie o cenę – poradnictwo prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje świadczenie usługi nieodpłatnej porady prawnej dla uczestników projektu.

W skład przedmiotu świadczonej usługi wchodzą działania dostosowane do indywidualnej sytuacji uczestnika projektu, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Usługodawca przewiduje realizację 160 godzin świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2022 r. (2 godziny tygodniowo x 20 miesięcy). Harmonogram pracy ustala Wykonawca usługi.

Świadczenie porad prawnych odbywałoby się w Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4 – siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto 60-minutowej porady.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd do miejsca udzielania porad prawnych.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej usługi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne kwalifikacje.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do 13 maja 2021 r. (czwartek), do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi nieodpłatnej porady prawnej dla uczestników projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 160h x ……… zł = ……… zł).”.