Zapytanie o cenę – warsztaty zarządzania budżetem domowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt Centrum Integracji i Aktywności Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje organizację warsztatów zarządzania budżetem domowym dla uczestników projektu.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników projektu do nabycia umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny, pozyskania wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskania informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych oraz jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, a także poznanie metod redukcji wydatków.

Usługodawca przewiduje realizację 24 godzin zegarowych świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2021 r. dla 20 osób (3 grupy). Harmonogram pracy ustala Wykonawca usługi.

Warsztaty zarządzania budżetem domowym odbywałyby się w Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4 – siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto godziny zegarowej świadczenia usługi prowadzenia warsztatów.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd do miejsca świadczenia usługi.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać wykształcenie wyższe (psycholog albo psychoterapeuta albo ekonomista), a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne wykształcenie.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do dnia 19 listopad 2021 r. (piątek), do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi prowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym dla uczestników projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 24 h x ……… zł = ……… zł).”.