Program "Aktywny Samorząd" w 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w 2024 r. w powiecie kłobuckim realizowany jest pilotażowy program "Aktywny Samorząd", finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W zależności od celu pomocy program dzieli się na moduły, obszary oraz zadania. W ramach realizacji programu w 2024 r. przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  • Obszar A - Likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70 000,00 zł, w przypadku np. specjalistycznego elektronicznego systemu, w przypadku siedziska dla osoby niepełnosprawnej - 8 000,00 zł, a wymagany udział własny 10%;
   • Zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Wymagany wkład własny to 10% kosztów;
   • Zadanie 3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Wkłady własny - 10% kosztów;
   • Zadanie 4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 400,00 zł, a wymagany wkład własny - 10% kosztów;
  • Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych:
    • dla osoby niewidomej - 26 500,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16 500,00 zł;
    • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 10 000,00 zł;
    • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 10 000,00 zł;
   • Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
    • dla osoby głuchoniewidomej - 4 400,00 zł;
    • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3 300,00 zł;
    • dla pozostałych adresatów obszaru - 2 200,00 zł;
    • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
   • Zadanie 3 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000,00 zł, a wymagany udział własny to 10%;
   • Zadanie 4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000,00 zł, a wymagany udział własny to 10%;
   • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania: 1 650,00 zł, a wymagany udział własny to 10%.
  • Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania 17 600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty do kwoty wskazanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł, a wymagany wkład własny to 10%;
   • Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 850,00 zł, z czego na zakup akumulatora nie więcej niż 1 100,00 zł;
   • Zadanie 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
    • w zakresie ręki - kwota do 13 200,00 zł;
    • przedramienia - kwota do 28 600,00 zł;
    • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - kwota do 33 000,00 zł;
    • na poziomie stopy lub podudzia - kwota do 19 800,00 zł;
    • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - kwota do 27 500,00 zł;
    • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - kwota do 33 000,00 zł;
    • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, a wymagany udział własny to 10%;
   • Zadanie 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3, a wymagany udział własny to 10%;
   • Zadanie 5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie to 8 250,00 zł, a wymagany udział własny to 10%;
  • Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka: maksymalnie do 330,00 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną, a wymagany udział własny to 10% kosztów;
 • Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski w ramach Modułu II składane elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (w skrócie SOW) po raz pierwszy będą dodatkowo premiowane. Będzie to skutkować podwyższeniem kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia maksymalnie do 880 zł. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1 100,00 zł, gdy wnioskodawca pobiera naukę w szkole policealnej lub kolegium z możliwością zwiększenia do maksymalnie 880,00 zł, gdy wnioskodawca po raz pierwszy złoży wniosek w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON;
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 1 650,00 zł dla pozostałych wnioskodawców (studia na uczelni wyższej) z możliwością zwiększenia maksymalnie do 880,00 zł, gdy wnioskodawca po raz pierwszy złoży wniosek w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON;
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 400,00 zł;
  • opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę.

Szczegóły programu, zasady rozpatrywania wniosków oraz niezbędne druki o dofinansowanie znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Galeria

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.