Procedura rozeznania rynku - osoba pełniąca funkcje tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Kłobuck", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Kłobuck, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Jedno z działań projektowych przewiduje świadczenie usługi tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego. Jego celem byłaby asysta językowa w procesie rekrutacji uczestników do projektu (obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po dniu 24 luty 2022 r.) jak i również podczas trwania poszczególnych zajęć w ramach realizacji projektu (usług specjalistycznych). Usługa byłaby świadczona wobec obywateli Ukrainy będących uczestnikami projektu, potencjalnych uczestników projektu (grupa rekrutacyjna) jak i pomoc pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w procesie realizacji projektu.

Usługodawca przewiduje realizację 96 godzin usługi tłumacza w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r. (data zakończenia realizacji projektu).

Miejsce świadczenia usługi to przede wszystkim teren Gminy Kłobuck; okazjonalnie tereny sąsiednich gmin.

Osoba chętna do świadczenia usługi nie musi posiadać formalnych kwalifikacji dokumentujących znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego. Warunkiem koniecznym jest jednak znajomość języka polskiego, ukraińskiego oraz rosyjskiego w stopniu dostatecznym, tj. stopniu, który pozwoli na swobodną komunikację pomiędzy uczestkami projektu a obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

Potencjalny wykonawca musi wykazywać się gotowością do świadczenia usługi o różnej porze dnia, ze względu na specyfikę projektu oraz różnorodność ujętych w nim zadań.

W związu z powyższym, GOPS Kłobuck zwraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców o cenę brutto godziny zegarowej świadczenia usługi. Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy, jak np. dojazd do miejsca świadczenia usługi lub wykonywanie połączeń telefonicznych.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do dnia 24 styczeń 2023 r., do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: "W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Kłobuck" proponuję wykonanie zadania za cenę brutto ......... za jedną godzinę zegarową.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.