Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Informacja dotycząca trwałości projektu

W związku z zakończeniem projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięce, tj. do dnia 30 czerwiec 2025).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług określonych w projekcie.

Informację o przedmiotowej kwestii można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem.

Opis projektu

Celem projektu było utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. W projekcie wzięło udział 47 uczestników.

Działalność Centrum Integracji i Aktywności Społecznej prowadziła do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Osiągnięcie celu, o którym mowa powyżej było możliwe w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

  • działalność animatorów lokalnych;
  • działalnosć Akademii Lidera (usług wspomagania kompetencji społecznych);
  • pomoc prozatrudnieniową;
  • wolontariat;
  • bezpłatne usługi prawne;
  • bezpłatną usługę wsparcia psychologicznego;
  • strategiczne imprezy integracyjne.

Odbiorcami projektu były społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu wyniosła 698 626,66 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 663 695,33 zł.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.