Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Opis projektu

Projekt Centrum Integracji i Aktywności Społecznej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. Projektodawca przewiduje udział w projekcie 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na okres 24 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działalność Centrum Integracji i Aktywności Społecznej prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Osiągnięcie celu, o którym mowa powyżej będzie możliwe w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

  • działalność animatorów lokalnych;
  • działalnosć Akademii Lidera (usług wspomagania kompetencji społecznych);
  • pomoc prozatrudnieniową;
  • wolontariat;
  • bezpłatne usługi prawne;
  • bezpłatną usługę wsparcia psychologicznego;
  • strategiczne imprezy integracyjne.

Odbiorcami projektu są społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu wynosi 698 626,66 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 663 695,33 zł.

Rekrutacja do projektu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.