Informacja publiczna

Prawo do informacji publicznej

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdej osobie przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2. wglądu do dokumentów urzędowych.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmownej, w przypadku wniosków złożonych do jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (GOPS Kłobuck) nie przysługuje odwołanie, a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego).

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej niedostępnej na stronach internetowych Ośrodka należy się skontaktować z jednostką za pomocą następujących form:

  1. wizyta osobista w siedzibie jednostki (ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck; poniedziałek-piątek 7:00-15:00);
  2. pocztą tradycyjną na adres ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck;
  3. e-mailem - sekretariat@gopsklobuck.pl;
  4. poprzez skrzynkę ePUAP (adres skrzynki: /urmnj6506m/skrytka).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej, Ośrodek jest obowiązany do powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek, unieumożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Ośrodek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Ośrodek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Ośrodek może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Jednostka powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Poniżej mogą Państwo znaleźć informacje publiczne udostępnione w ramach działalności naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Kategorie informacji publicznej

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.