Klauzula informacyjna

Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku
ul. Zamkowa 12
42-100 Kłobuck

Dane kontaktowe

 1. osobiście w siedzibie jednostki;
 2. telefonicznie: 34 37 35 100;
 3. pisemnie: ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopsklobuck.pl.

Inspektor danych osobowych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Artur Wojtaszczyk, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@gopsklobuck.pl.

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii,

podanie danych

Dane będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w celach wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności zadań wynikających z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 7. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 10. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 11. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żadania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych, gdyż dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osobe te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczeólną sytuacją, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz również

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.