O Ośrodku

Status prawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającej w formie wyodrębnionej jednostki budżetowej gminy Kłobuck.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kłobucku.

Zarządzanie Ośrodkiem

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz Kłobucka. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza akty prawne dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

Cele i zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje całokształt zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań:

 1. z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności polegających na:
  1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych,
  2. przyznawaniu przewidzianych ustawą świadczeń niepieniężnych,
  3. prowadzeniu pracy socjalnej,
  4. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 2. z ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w szczególności polegających na:
  1. ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych,
  2. wypłacie świadczeń rodzinnych;
 3. z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w szczególności polegających na:
  1. ustaleniu prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
  2. wypłacie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
  3. prowadzeniu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 4. z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w szczególności polegających na:
  1. ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego,
  2. wypłacie dodatku mieszkaniowego;
 5. z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności polegających na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę świadczoną przez asystentów rodziny;
 6. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w szczególności polegających na prowadzeniu postępowań w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny;
 7. z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności polegających na prowadzeniu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 8. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności polegających na:
  1. ustalaniu prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej;
 9. z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności polegających na:
  1. ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekunów,
  2. wypłacie zasiłku dla opiekunów;
 10. z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w szczególności polegających na prowadzeniu postępowań w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych ustawą;
 11. z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w szczególności polegających na:
  1. ustalaniu prawa do dodatku energetycznego, 
  2. wypłacie dodatku energetycznego.

Jednostka realizuje także inne zadania publiczne przewidziane przepisami prawa lub też zlecone przez Burmistrza Kłobucka.

Właściwość miejscowa Ośrodka rozciąga się na teren gminy Kłobuck.

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.