Specjalny zasiłek opiekuńczy

Charakterystyka

Specjalny zasiłek opiekuńczy - podobnie jak świadczenie pielęgnacyjne - ma na celu częściowe zrekompensowanie uszczerbku w budżecie osoby rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo niepodejmującej zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, spełniającej kryterium dochodowe.

Podmiotami uprawnionymi do specjalnego zasiłku opiekuńczego są:

  • osoby, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny;
  • małżonkowie.

Przesłanki do uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

  1. niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  2. sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;
  3. związek przyczynowy między rezygnacją lub niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a sprawowaniem opieki;
  4. posiadanie przez osobę wymagającą opieki (korzystającą z opieki) aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  5. spełnienie kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza obecnie kwoty 764,00 zł miesięcznie.

Przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do specjalnego zasiłku opiekuńczego co do zasady skutkuje nieuzyskaniem prawa do tego świadczenia. Wyjątkowo możliwe jest uzyskanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, jeśli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  1. przekroczenie kryterium dochodowego jest niższe lub równe kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje (obecnie 89 zł);
  2. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym;
  3. przekroczenie dochodu wraz z prawem do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie miało miejsca w poprzednim roku kalendarzowym.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy, tj. okres od 1 listopada danego roku kalendarzowego do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewelina Bociąga

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ebociaga@gopsklobuck.pl

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ajaneczek@gopsklobuck.pl

Zobacz również

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.