Zasiłek rodzinny

Charakterystyka

Zasiłek rodzinny jest okresowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym w zryczałtowanej wysokości uzależnionej od wieku dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego nie pozbawia uprawnionych prawa do zasiłków i dodatków, ale powoduje ich obniżenie zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Świadczenia są zatem wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym wyżej, do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek przyznawany jest co do zasady na okres zasiłkowy, to jest na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Zasiłek rodzinny wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wysokość kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku, jak również wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków nie jest stała i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewelina Bociąga

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ebociaga@gopsklobuck.pl

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ajaneczek@gopsklobuck.pl

Zobacz również

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.