Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Świadczenie to stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł lub 500 zł*

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł*

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł*

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Podczas ustalania prawa do dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłobucku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POBIERZ WNIOSEK (WERSJA EDYTOWALNA, PLIK .DOCX)

POBIERZ WNIOSEK (WERSJA PDF)

Wyniki konkursu bożonarodzeniowego

W dniu 15.12.2021 r., odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w ramach projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Spotkanie wigilijne zostało zorganizowane dla uczestników projektu wraz z rodzinami w ramach wzmocnienia integracji i aktywności społeczności lokalnej.

W ramach atrakcji dla dzieci zorganizowano spotkanie z Mikołajem, który każdemu dziecku wręczył paczkę świąteczną. Spotkanie uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich „Zagórzanka”. W trakcie spotkania odbyło się również wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

Swoją obecnością zaszczycił nas też Burmistrz Kłobucka – Pan Jerzy Zakrzewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne imprezy, a także do korzystania z innych usług dostępnych w ramach projektu.

W dniu 15.12.2021 r. komisja konkursowa w składzie:

 • Sylwia Piątkowska – przewodnicząca;
 • Krzysztof Chamarowski – członek;
 • Łukasz Chojnowski – członek.

oceniła prace złożone w ramach konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizujący projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”.                                                                           
W ramach konkursu zgłoszono 31 prac:

 • w I kategorii – osoby dorosłe – zgłoszono 14 prac;
 • w II kategorii – dzieci poniżej 10. roku życia, którzy wykonywali pracę wspólnie z rodzicami – zgłoszono 11 prac;
 • w III kategorii (dzieci i młodzież od 11. do 18. roku życia) – zgłoszono 6 prac.

KATEGORIA I
I miejsce – Tomasz Ficek
II miejsce – Grażyna Machuderska
III miejsce – Agnieszka Zarębska

KATEGORIA II
I miejsce – Wiktor Pabiś
II miejsce – Kacper Ściebura
III miejsce – Zuzanna Praska

KATEGORIA III
I miejsce – Julia Rybak
II miejsce – Maja Praska
III miejsce – Oliwia Moskal

WYRÓŻNIENIA:
Grażyna Moskal
Barbara Pilśniak
Katarzyna Sokołowska
Aneta Kosowska
Małgorzata Sołtysiak
Justyna Smolińska
Halina Kmiecik
Marzena Śmiatek
Marek Orzechowski
Antoni Tworek
Ryszard Wilk
Julia Królikowska
Maja Królikowska
Oliwier Cegiełkowski
Józef Nowojski
Jakub Jelonek
Alan Moskal
Jakub Rybak
Amelia Ściebura
Luiza Moskal
Fabian Skwara
Marcel Skwara

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione zostały nagrodzone bonami do:

 • Drogerii Laboo, Kłobuck, Jana Pawła II 12;
 • Księgarni Wydawniczo-Papierniczej, Kłobuck, ul. 3 Maja 46.

ZOBACZ GALERIĘ

Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku składa serdeczne podziękowania firmie La Medica Day Spa z Częstochowy za zorganizowanie zbiórki i przekazanie darów dla potrzebujących wsparcia mieszkańców naszej Gminy.

Przekazane przez Państwa dary są wyrazem dużej troski i pamięci o osobach, które borykają się z dużymi trudnościami finansowymi.

Życzymy Państwu sukcesów na polu zawodowym i osobistym oraz dużo zdrowia i wytrwałości w osiąganiu Waszych życiowych celów.

Zapytanie o cenę – warsztaty zarządzania budżetem domowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt Centrum Integracji i Aktywności Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje organizację warsztatów zarządzania budżetem domowym dla uczestników projektu.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników projektu do nabycia umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny, pozyskania wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskania informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych oraz jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, a także poznanie metod redukcji wydatków.

Usługodawca przewiduje realizację 24 godzin zegarowych świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2021 r. dla 20 osób (3 grupy). Harmonogram pracy ustala Wykonawca usługi.

Warsztaty zarządzania budżetem domowym odbywałyby się w Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4 – siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto godziny zegarowej świadczenia usługi prowadzenia warsztatów.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd do miejsca świadczenia usługi.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać wykształcenie wyższe (psycholog albo psychoterapeuta albo ekonomista), a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne wykształcenie.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do dnia 19 listopad 2021 r. (piątek), do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi prowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym dla uczestników projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 24 h x ……… zł = ……… zł).”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach

Informujemy, iż w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 1 powstał Środowiskowy Dom Sampomocy o zasięgu powiatowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprężonymi.

W ŚDS Krzepice świadczone są usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i terapia zajęciowa. W zależności od indywidualnych możliwości uczestników oferowana będzie możliwość osobistego rozwoju, nauka nowych i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Wszystkie osoby zamieszkujące teren Gminy Kłobuck, które chciałyby skorzystać ze wsparcia ŚDS proszone są o składanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku następujących dokumentów:

Piknik rodzinny – projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

30 lipca 2021 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w ramach projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Piknik był skierowany do społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacyjny Gminy Kłobuck oraz ich rodzin. Idea pikniku polegała na wspólnej integracji i zacieśnieniu lokalnych koneksji, wzajemnym poznaniu się, przeżyciu wspólnego doświadczenia.

W ramach atrakcji przygotowano pokaz iluzjonisty, występ Koła Gospodyń Wiejskich Zagórzanka (dziękujemy!), dmuchańce-zjeżdżalnie dla dzieci, watę cukrową, szwedzki stół z owocami oraz gorący poczęstunek.

Dzieci oraz młodzież brała udział w licznych konkurencjach organizowanych przez animatorów z zespołu Ale Frajda, gdzie do wygrania były liczne nagrody i upominki.

Swoją obecnością zaszczycił nas też Burmistrz Kłobucka – Pan Jerzy Zakrzewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne imprezy, które odbędą się już w niedalekiej przyszłości, a także do korzystania z innych usług dostępnych w ramach projektu.

ZOBACZ GALERIĘ