Zapytanie o cenę – warsztaty zarządzania budżetem domowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku realizuje projekt Centrum Integracji i Aktywności Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Wartość projektu: 698 626,66 zł
Kwota dofinansowania: 663 695,33 zł, w tym z środków UE: 593 832,66 zł.

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Działalność CIAS prowadzić będzie do stworzenia i umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Jedno z działań projektu przewiduje organizację warsztatów zarządzania budżetem domowym dla uczestników projektu.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników projektu do nabycia umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny, pozyskania wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, uzyskania informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych oraz jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, a także poznanie metod redukcji wydatków.

Usługodawca przewiduje realizację 24 godzin zegarowych świadczenia usługi, do dnia 31 grudnia 2021 r. dla 20 osób (3 grupy). Harmonogram pracy ustala Wykonawca usługi.

Warsztaty zarządzania budżetem domowym odbywałyby się w Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4 – siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W związku z powyższym, GOPS Kłobuck zwaraca się z zapytaniem do wszystkich potencjalnych wykonawców ww. usługi o cenę brutto godziny zegarowej świadczenia usługi prowadzenia warsztatów.

Zaproponowana cena to cena brutto i powinna uwzględniać ewentualne koszty wykonawcy jak np. dojazd do miejsca świadczenia usługi.

Wykonawca lub jego personel powinien posiadać wykształcenie wyższe (psycholog albo psychoterapeuta albo ekonomista), a także móc w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające niezbędne wykształcenie.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt drogą elektroniczną: sekretariat@gopsklobuck.pl, najpóźniej do dnia 19 listopad 2021 r. (piątek), do godziny 12:00.

Wzorcowa treść maila: „W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące świadczenia usługi prowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym dla uczestników projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej proponuję wykonania zadania za cenę brutto ……… za 1 godzinę (łącznie 24 h x ……… zł = ……… zł).”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach

Informujemy, iż w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 1 powstał Środowiskowy Dom Sampomocy o zasięgu powiatowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprężonymi.

W ŚDS Krzepice świadczone są usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i terapia zajęciowa. W zależności od indywidualnych możliwości uczestników oferowana będzie możliwość osobistego rozwoju, nauka nowych i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Wszystkie osoby zamieszkujące teren Gminy Kłobuck, które chciałyby skorzystać ze wsparcia ŚDS proszone są o składanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku następujących dokumentów:

Piknik rodzinny – projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

30 lipca 2021 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w ramach projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Piknik był skierowany do społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacyjny Gminy Kłobuck oraz ich rodzin. Idea pikniku polegała na wspólnej integracji i zacieśnieniu lokalnych koneksji, wzajemnym poznaniu się, przeżyciu wspólnego doświadczenia.

W ramach atrakcji przygotowano pokaz iluzjonisty, występ Koła Gospodyń Wiejskich Zagórzanka (dziękujemy!), dmuchańce-zjeżdżalnie dla dzieci, watę cukrową, szwedzki stół z owocami oraz gorący poczęstunek.

Dzieci oraz młodzież brała udział w licznych konkurencjach organizowanych przez animatorów z zespołu Ale Frajda, gdzie do wygrania były liczne nagrody i upominki.

Swoją obecnością zaszczycił nas też Burmistrz Kłobucka – Pan Jerzy Zakrzewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne imprezy, które odbędą się już w niedalekiej przyszłości, a także do korzystania z innych usług dostępnych w ramach projektu.

ZOBACZ GALERIĘ

 

Informacja dotycząca programu Dobry Start

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia;
  • przez bankowość elektroniczną;
  • przez portal PUE ZUS.

Komunikat

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie proszeni są o niepozostawianie ww. rzeczy przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Tekstylia można przekazać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu odbioru rzeczy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu pod numerem 34 37 35 100.

Projekt „Młodzi na start”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30. roku życia, które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

Oferujemy dotacje w wysokości 23 050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod numerem telefonu 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się od dnia 17.06.2021 do wyczerpania miejsc w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.